Voorburgs Dagblad | Ingezonden: Besluitvorming in Ldam, de omgekeerde wereld…. 
mainImage

Ingezonden: Besluitvorming in Ldam, de omgekeerde wereld…. 

Schakenbosch was het afgelopen een veel besproken nieuwbouwproject.
25 december 2020, 09:23 uur
Lokaal

Het Burgerinitiatief Leidschendam Noord , bestaande uit de initiatiefnemers Tjaard de Vries, Rob van Engelenburg, Cees Oosterbeek, heeft over de beskuitvorming in de gemeente een uitvoerige ingezonden mail opgesteld, waarvan de inhoud als volgt luidt.  

Onderzoeken zijn een belangrijk onderdeel van besluitvormingsprocessen, ook in de gemeente Leidschendam. Ze zijn een verplicht onderdeel bij bijvoorbeeld bestemmingsplan wijzigingen. Onafhankelijk en deskundig uitgevoerd spelen ze in het besluitvormingsproces een waardevolle rol. Bijvoorbeeld om eerst na te gaan wat voor gevolgen te verwachten zijn van voorgenomen infrastructuur of bouwplannen. Kortom eerst meten, dan weten…. en dan pas tot een weloverwogen beslissing komen. Lijkt logisch toch?  Hoe gaat gemeente Leidschendam Voorburg hier mee om? 

Precies andersom. Eerst beslissen en dan ook de verplichte onderzoeken zo orkestreren dat de reeds genomen beslissing mogelijk gemaakt wordt.  Een van de voorbeelden. De gemeente wil woningen bouwen en de projectontwikkelaar vinden elkaar en sluiten oktober 2019 een overeenkomst dat er woningbouw op Schakenbosch gaat plaatsvinden. Wel 325 nieuwe woningen met maar 10% sociale huur moet er komen. Afgesproken dus en nu liggen er nog wat uitdagingen namelijk op het vlak van onderzoek en de mening van burgers. Dit laatste wordt weggepoetst onder de noemer: geen ruimte voor burgerparticipatie (citaat wethouder Rouwendal) en vindt ter reparatie aan het eind van de beleidscyclus wel plaats. Als de besluitvorming al in beton gegoten, de stellingen betrokken zijn en de mening van burgers er niet meer toe doet. Een regelrechte farce dus. 

Voor de verplichte onderzoeken in het kader van de Wet op de Ruimtelijke Ordening naar bijv. invloed van woningbouw op mens, milieu, verkeer etc. weet de projectontwikkelaar ook wel een oplossing. Een eigen bureau (100% dochteronderneming Aveko de Bondt) kan dit wel doen. Hetgeen ook gebeurt en de gemeente zal dit wel toetsen op kwaliteit want daar heeft zij goede ambtenaren voor volgens wethouder Rouwendal. Het proces moet door beide partijen wel goed begeleid worden om tot de gewenste uitkomst te komen n.l. namelijk bouwen mag.  

De oplossing ligt in: volstrekt in eigen beheer houden van opdrachtverlening en begeleiding van het onderzoek, dus geen burgers in de begeleidingscommissie. Hou het klein want postzegelonderzoek leidt tot postzegel effecten en dat biedt ruimte. Geen integrale onderzoeken vooraf van alle bouwprojecten zoals een zogenaamde integrale Milieu Effecten Rapportage.  

Ga in het onderzoek vervolgens uit van verkeer- en milieuinformatie wat niet klopt en wat niet actueel is. Het verkeersmodel van de Metropool Regio Den Haag Rotterdam is zo’n voorbeeld m.b.t. tot verkeersvolumes op de Veursstraatweg, gebruikt in de onderzoeken. Terwijl er ruim 1000 woningen bijkomen in het gebied de komende jaren bij 10 bouwprojecten aantakkend aan de weg, neemt volgens het model,   het verkeer af van ruim 17000 motorvoertuigbewegingen per dag in 2016 naar circa 12000 in 2030.  

Onverklaarbaar dus. Een verklaring kan zijn: het model wordt gevoed met bouwplaninformatie door de gemeente: die deze informatie al enige jaren niet meer verstrekt en gemakshalve worden ontwikkelingen als de Mall of the Netherlands ook maar buiten beschouwing gelaten. 

De wethouder gesteund door de ambtenaren zagen deze zaken gemakshalve over het hoofd en burgers en de Burgerinitiatiefgroep Leidschendam Noord wezen de gemeente op de bedroevende kwaliteit van de onderzoeken. Met als summum de vele onjuiste citaten in de Quick Scan Flora en Fauna van het eigen onderzoeksbureau van de projectontwikkelaar inzake Schakenbosch, die gingen over “ Schakenbosch aan de Lek, bij Nieuwegein etc!! “ U leest het goed! 

U raadt het al: ondanks ons verzoek geen reactie van gemeentelijke zijde. 

Waarom zouden ze ook?  Na het echec van 7 juli 2020 waarbij het College geconfronteerd werd met een amendement dat uitgevoerd moet worden: minder woningen en 30% sociale huur. Wordt dit gedaan? Nee natuurlijk niet. 

Wederom geen breed integraal onderzoek vooraf maar achteraf een second opinion onderzoek naar de kwaliteit van het eerdere milieu- en verkeersonderzoek door de eigen dochteronderneming.  

Door gemeente en projectontwikkelaar volstrekt afgeschermd van invloeden van buiten, vindt dit in eigen beheer thans plaats en zal ongetwijfeld de vooringenomen standpunten niet gaan belemmeren. 

Kortom: Leidschendam – Voorburg kiest voor de route van eerst beslissen en dan doordrukken. Deze routekaart is opgezet door B en W en gesteund door de huidige coalitie door plotselinge hulp van Groen Links. Hoezo democratisch proces? Hoezo burgerparticipatie? In maart a.s. zijn er landelijke verkiezingen en het jaar erop gemeentelijke.  

De ronkende verkiezingsslogans over meer invloed van burgers zijn al gedrukt. Nu de praktijk nog. Zou van een behoorlijk bestuur verwacht mogen worden dat ze zich aan eigen overheidsspelregels gaat houden?