Voorburgs Dagblad | Weer vragen over ontwikkelingen op de Binckhorst

Weer vragen over ontwikkelingen op de Binckhorst

mainImage
Tijdens het Meijs & Alink Vastgoed Debat kwam de enorme opkomst van De Binckhorst al naar voren. De politiek lijkt nu echt wakker geschud.

In navolging op de VVD heeft nu ook het CDA vragen gesteld aan het College inzake de enorme opkomst van De Binckhorst waar de komende jaren duizenden woningen gaan worden gebouwd. Zij melden hierover het volgende. 

Recent zijn verschillende berichten verschenen over de inwonersgroei van de gemeente Den Haag en de ontwikkelingen in De Binckhorst. Er zijn eerder en recent ook raadsvragen over gesteld. In navolging van deze vragen komt het CDA tot de volgende vragen:

1) Op welke wijze is de participatie van omwonenden van de Binckhorst, zoals in Voorburg-Noord en Voorburg-West, geregeld? Is het college ermee bekend of de participatieleidraad voor de Binckhorst is aangenomen in de gemeenteraad van Den Haag en welke mogelijkheden biedt deze leidraad voor inwoners in Voorburg. Is het college bereid hierin actief op te treden naar inwoners in onze gemeente?

2) Bij de ontwikkeling van de Binckhorst wordt geanticipeerd op de aanstaande Omgevingswet. Is het college ermee bekend of dit ook geldt voor de participatie ingevolge de Omgevingswet en op welke wijze inwoners van Voorburg hierbij actief betrokken worden? Is het college er voorts mee bekend dat bewoners van VoorburgWest zich uit het overleg rondom het Maanplein hebben teruggetrokken? Zo ja, hoe
beoordeelt het College deze situatie en welke maatregelen treft het om de belangen van deze inwoners te vertegenwoordigen?

3) Op de grens van de Binckhorst en onze gemeente is hoogbouw voorzien, waarin een groot aantal bewoners zal worden gehuisvest. Is het college bekend met deze plannen en heeft het inzicht in de consequenties van deze plannen voor de windrichting, zonwerking, geluid, bereikbaarheid en milieu? Zo ja, welke gevolgen hebben de bouwplannen op deze onderdelen en hoe gaat het college hiermee om?

4) Welke ontwikkelingen voorziet het college voor de verkeersdoorstroming, bereikbaarheid en parkeerdruk van Voorburg-Noord en -West, als de plannen van de gemeente Den Haag voor de Binckhorst zich de komende jaren verder ontwikkelen en hoe gaat het college hiermee om? Zijn hieromtrent rapportages beschikbaar aangaande geluid, bereikbaarheid en milieu-effecten? Welke plannen zijn er voor OVen fietsverbindingen tussen Voorburg en de Binckhorst en welke mogelijkheden ziet het college hiertoe?