Voorburgs Dagblad | Update nieuwbouw Schakenbosch

Update nieuwbouw Schakenbosch

mainImage

Het ontwerp bestemmingsplan ligt inmiddels ter inzage Het college van B&W heeft op 29 oktober jl. ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan voor Schakenbosch. Met de wijziging van de bestemming wordt de ontwikkeling van nieuwe woningen in een groene en parkachtige omgeving, de realisatie van zorgvoorzieningen en de aanleg van het Landgoed Voorlei mogelijk gemaakt. Tussen vrijdag 15 november tot en met vrijdag 27 december 2019 ligt het ontwerp van het gewijzigde bestemmingsplan ter inzage bij het Servicecentrum van de gemeente (Koningin Wilhelminalaan 2 in Leidschendam) en op www.ruimtelijkplannen.nl en kunt u over dit ontwerp een zienswijze indienen bij de gemeenteraad.

Terugblik op inloopavond bestemmingsplan

Tijdens de inloopavond op donderdag 28 november zijn zo’n 150 omwonenden en geïnteresseerden langs geweest om het nieuwe bestemmingsplan te zien en hun vragen te stellen. Zij werden te woord gestaan door de verschillende betrokken experts, zoals stedenbouwkundigen, bestemmingsplanjuristen, adviseurs van de gemeente en de eigenaar Schakenbosch BV.
Diverse vragen gingen over het behoud van het groene karakter van het gebied; een van de uitgangspunten in de herontwikkeling, over de woningen; deze worden deels levensloopbestendig en de geplande start van de bouw is eind 2020. Ook waren er vragen over het M.E.R. beoordelingsbesluit; er zijn geen belangrijke nadelige milieugevolgen door de beoogde ontwikkeling van Schakenbosch die buiten de huidige beleidsnormen vallen en vragen over het Hogere Waarden besluit; er moet voor een aantal nieuw te bouwen woningen een hogere waarden worden vastgesteld voor de maximale geluidsbelasting van die nieuw te bouwen woningen.

In het bestemmingsplan wordt de visie op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Schakenbosch vastgelegd. Het bestemmingsplan geeft aan hoe de grond gebruikt gaat worden. Wat waar gebouwd gaat worden (waar komen woningen en waar komt ruimte voor zorg en maatschappelijke voorzieningen), waar blijft het groen en waar komen de wegen. Deze visie is omschreven in het ruimtelijk kader dat in december 2017 door de raad is vastgesteld. Het bestemmingsplan is de vertaling hiervan op de kaart en in bestemmingsregels.
Uitgangspunten voor het bestemmingsplan zoals ook vastgesteld in het ruimtelijk kader zijn:
• Behoud van het groene, openbare karakter van het gebied.
• Woningbouwprogramma: Maximaal 325 woningen.
• Minimaal 10% goedkope/middeldure woningen.
•  Bebouwingsoppervlak (footprint van woningen op het terrein) is max 26.000 m2. Dit is 8,5% van het gehele gebied.
• Realisatie van zorg– maatschappelijke voorzieningen Minimaal 10% woonruimte/zorgplaatsen in zorgvoorziening. Indien het woonzorgconcept niet wordt gerealiseerd, wordt dit aandeel vervangen door 10% reguliere goedkope/middeldure woningen.
• Bouwhoogte max. 7 bouwlagen.