Voorburgs Dagblad | College in het nauw door problemen in De Zijde?

College in het nauw door problemen in De Zijde?

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

In mei van dit jaar heeft GBLV reeds vragen gesteld over de retourbemaling in de wijk De Zijde door de bouw van de parkeergarage van de Mall of the Netherlands. De bewoners voelen zich in de steek gelaten en vrezen voor kosten in de toekomst doordat schade aan hun panden ontstaat door de retourbemaling en de wijzigingen in het grondwaterpeil.

Er staat nog altijd een groot aantal vragen (18 stuks...) open aan het College betreffende deze affaire door veel inwoners hoog wordt opgenomen. Raadslid Monica Velu houdt nog altijd een vinger aan de pols. Het College heeft formeel tot 8 november de tijd om een de vragen van GBLV te beantwoorden.  Maar het College zal de kwestie op in de vergadering behandelen. Als de openstaande vragen niet goed worden beantwoord, dan bestaat de kans dat het College in politieke problemen kan komen.

De vragen luiden als volgt.

1. Wie is uiteindelijk verantwoordelijk voor de schade aan de panden van de bewoners van de Zijde? Unibail Rodamco, Ballast Nedam, het Hoogheemraadschap en de gemeente lijken nu naar elkaar te wijzen. Hierdoor voelen de omwonenden zich niet serieus genomen. Wie kunnen zij aanspreken op schade en problemen?

2. In aansluiting op vraag 1: wie kunnen de bewoners aanspreken in de toekomst? Zij vrezen ‘inklinken’ van de grond of schade aan de fundering, doordat sommige panden houten funderingspalen hebben. Word hier een zelfde funderingsproblematiek gecreëerd zoals aan de Koningin Wilhelminalaan in Voorburg het geval is?

3. Wordt rekening gehouden met eventuele leidingen in de wijk, die kunnen verzakken en gevaar veroorzaken wanneer het grondwater zo fluctueert? Wordt hier niet alleen voor de bewoners, maar ook voor de gemeente een zelfde problematiek gecreëerd als in De Rietvink?

4. Houdt de gemeente toezicht op de werkzaamheden? Zo nee, wie doet dit dan wel? Zo ja, hoe is dat geregeld?

5. Er zijn peilbuizen geplaatst om de grondwaterstanden te monitoren. Klopt het dat de peilbuizen in de sloot bij de Zijdesingel zodanig zijn geplaatst dat deze niet het grondwaterpeil monitoren, maar de waterstand in de sloot? Klopt het dan ook dat deze peilbuizen nauwelijks een fluctuatie laten zien?

6. In de nabijheid van het politiebureau staat wel een peilbuis en hierin zouden behoorlijke fluctuaties te zien zijn in het waterpeil. Kunt u ons in een grafiek de fluctuaties van deze peilbuis laten zien en aangeven hoe dat moet worden geïnterpreteerd?

7. In de raadsvergadering van 30 mei 2017 heeft de gemeenteraad een GBLV-motie aangenomen inzake communicatie bij grote bouwprojecten. De bewoners van De Zijde merken echter niet veel van (goede) communicatie. Wat gaat het college doen om de motie uit te voeren?

8. Naar wat wij van de bewoners vernemen wordt een veelvoud van het water
weggepompt dan in eerste instantie het geval zou zijn. Wordt hierop gecontroleerd? Welke actie wordt ondernomen?

9. Bewoners zouden graag een nieuwe nul-meting zien, waarin de huidige staat van de bebouwing wordt vastgelegd, zodat de gevolgen van de bemaling, mogelijk inklinkenen waterverplaatsing te duiden valt in de toekomst. Hoe kan dit bereikt worden en op welke termijn?

10. Is er grondonderzoek gedaan in de wijk? Onze fractie heeft namelijk begrepen dat het bemalen water terug moet stromen naar een gebied met een gelijke grondsamenstelling. Kan het college aangeven wanneer een grondonderzoek heeft plaatsgevonden en zo nee, waarom niet? En kan het grondonderzoek dan alsnog op korte termijn plaatsvinden.

11. Klopt het dat de grond(lagen)samenstelling bij The Mall of the Netherlands anders is dan in De Zijde? Wat zijn daarvan volgens het college de consequenties als er retourbemaling wordt toegepast?

12. Wanneer is de verantwoordelijk wethouder voor het eerst op de hoogte gebracht van het grondwaterprobleem bij de aanleg van de parkeergarage van The Mall of the Netherlands?

13. Wanneer is de verantwoordelijk wethouder voor het eerst op de hoogte gebracht dat retourbemaling als oplossing zou worden gekozen? En is gesproken over de hoeveelheid water wat bemalen zou worden? Zo ja, welke hoeveelheid?

14. Wanneer is het college voor het eerst op de hoogte gebracht van het
grondwaterprobleem en de gekozen oplossing?

15. Wanneer was men ambtelijk op de hoogte van het grondwaterprobleem en de gekozen oplossing?

16. Wanneer is de raad geïnformeerd over het grondwaterprobleem en de gekozen oplossing?

17. Wanneer en hoe zijn de bewoners geïnformeerd over het grondwaterprobleem en de gekozen oplossing?

18. Bij de aanleg van de Rotterdamsebaan wordt succesvol gebruik gemaakt van burenoverleggroepen en een begeleidingscommissie. Overweegt het college om dit model ook te introduceren bij de aanleg van The Mall of the Netherlands?

Eerdere publikaties over deze affaire waren:

https://voorburgsdagblad.nl/excuses-bouwer-the-mall-aan-bewoners/

https://voorburgsdagblad.nl/slechte-communicatie-rond-retourbemaling-wijk-de-zijde/


Foto: Digitaal Dagblad