mainImage

Besluit herontwikkeling Fonteinkerk op komst

31 augustus 2020, 20:53 uur
Algemeen

Op 28 april 2020 heeft het college besloten in te stemmen met alle benodigde ontwerpbesluiten ten behoeve van de herontwikkeling van het gemeentelijk monument Fonteinkerk.  Nu de inzagetermijn voorbij is, moet het college een definitief besluit nemen over de vaststelling van hogere grenswaarden Wet geluidhinder en moet de raad een definitief besluit nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.

De besluiten moeten worden genomen met inachtneming van de ingekomen zienswijzen tijdens de inzagetermijn. De nieuwbouw komt aan de orde in de commissievergadering Omgeving op dinsdag 8 september.

Tijdens de inzagetermijn zijn zeven zienswijzen ingediend. De zienswijzen leiden tot één aanvulling in de omgevingsvergunning, namelijk dat geen ontheffingen voor de blauwe zone worden verleend aan bezoekers aan de Fonteinkerk. De zienswijzen hebben geen gevolgen voor het bestemmingsplan.