‘Station Laan van NOI moet zich ontwikkelen tot een volwaardige stadsentree'

mainImage
‘Station Laan van NOI moet zich ontwikkelen tot een volwaardige stadsentree'

Een aantal dagen voor de presentatie van het coalitieakkoord in Leidschendam-Voorburg, heeft Den Haag haar coalitieakkoord gepresenteerd. In het Haagse coalitieakkoord is een aantal flinke ambities opgenomen, waaronder de gebiedsontwikkelingen voor de Binckhorst en het Central Innovation District.

Binnen het Central Innovation District is de volgende ambitie voor het station Laan van NOI opgenomen: ‘Station Laan van NOI moet zich ontwikkelen tot een volwaardige stadsentree voor zowel Den Haag als Voorburg, inclusief een hoogwaardig Stationsplein en een nieuwe spooronderdoorgang
naar de Van Alphenstraat; Samen met de gemeente Leidschendam-Voorburg, NS en ProRail verbeteren we het fietsparkeren, versterken en en verbeteren we de verlichting van de fiets- en looproutes in het gebied en de ecologische verbindingszone. We maken een nieuw
planologisch kader, ook voor het voormalig Ministerie van SZW. Ook in dit gebied is ruimte voor meer woningbouw’.(Bron: Coalitieakkoord Den Haag 2018 – 2022)

De PvdA-fractie hier via raadslid  Sangita Paltansing een aantal schriftelijke vragen over gesteld aan het College van Leidschendam-Voorburg. Deze vragen luiden:
1. Hoe en wanneer gaat het college hier over in overleg met het Haagse college?
2. Is het college het met het Haagse college eens dat station Laan van NOI zich moet ontwikkelen tot een volwaardige stadsentree voor beide gemeenten, zoals omschreven in het Haagse coalitieakkoord? Zo
nee, waarom niet? Zo ja, hoe wil het college betrokken worden bij de planvorming om ervoor te zorgen dat ook de belangen van onze inwoners worden gehoord cq. behartigd?
3. Is het college het met de PvdA eens dat het opknappen van Station Laan van NOI en het ontwikkelen van het stationsgebied tot een volwaardige stadsentree kansen biedt voor onze gemeente als het gaat
om de bevordering van de lokale economie?
4. Is het college in dat kader bereidt om met de NS in gesprek te gaan over meer treinverbindingen, waardoor onze gemeente beter bereikbaar is?
5. Is het college bereidt de gemeenteraad op regelmatige basis (middels kwartaal- of halfjaarrapportages) te informeren over de ontwikkelingen en voortgang van dit (nog op te starten) project? Zo ja, op welke
basis? Zo nee, waarom niet?

 


Foto: Digitaal Dagblad