Nieuwjaarstoespraak van burgemeester Klaas Tigelaar

mainImage
Nieuwjaarstoespraak van burgemeester Klaas Tigelaar


Een heel hartelijk welkom aan u allen hier op onze nieuwjaarsreceptie, de nieuwjaarsreceptie van de gemeenschap in Leidschendam-Voorburg.

Mede namens het gemeentebestuur wil ik u allen, samen met hen die u lief zijn, al het goede toe wensen voor het nieuwe jaar. Gezondheid en geluk, vreugde en succes, kortom een gezegend 2019 toegewenst. Het is een goede gewoonte om elkaar aan het begin van het nieuwe jaar deze wensen mee te geven.

Gezondheid en geluk. Vanavond heeft de nieuwjaarsreceptie het thema van de ‘gezonde gemeente, de gezonde stad, dorp, wijk of buurt’. We wensen elkaar vaak gezondheid toe en zien gezondheid als een belangrijke factor voor ons dagelijks functioneren, ons welbevinden en welzijn. Het is bepalend voor onze kwaliteit van leven en zingeving, van mee kunnen doen in de samenleving en gaat over de gezondheid van onze lichaamsfuncties. Bij gezondheid gaat het erom dat iemand zich gezond en energiek voelt, op de manier die bij hem of haar past. Lekker in je vel zitten, kunnen zijn wie je bent, mee kunnen doen, vitaal en vanuit je veerkracht leren omgaan met belemmeringen en grenzen, ontdekken welke mogelijkheden je allemaal wel hebt. Gezondheid is dus heel breed. Gezondheid zou een belangrijk criterium mogen zijn bij de invulling en beoordeling van beleid en maatregelen. Want op diverse beleidsterreinen kunnen we bijdragen aan de gezondheid van onze inwoners. Denk bijvoorbeeld hoe wij bij de inrichting van de fysieke leefomgeving gezondheid kunnen bevorderen door aandacht te hebben voor voldoende mogelijkheden voor sporten en bewegen en mensen hiertoe uit te dagen. Dan gaat het gaat om wandelen, fietsen, maar ook de mogelijkheid om te sporten in de openbare ruimte. Zo zien we al op verschillende plekken mooie invullingen daarvan, bijvoorbeeld in Park ’t Loo. Het is goed voor de gezondheid en stimuleert ook ontmoeting. Bij een gezonde leefomgeving hoort ook het werken aan klimaatdoelstellingen, aan de milieu-opgaven. Allemaal opgaven die straks ook in de omgevingsvisie samenkomen. Bij het opstellen van het Kompas van de Leefomgeving is door de inwoners als belangrijkste thema’s aangegeven: groen en gezondheid. Belangrijke waarden die bepalend zijn om onze gemeente te kenmerken: een groene en gezonde gemeente. Een mooie opgave om dat te zijn en te blijven, in het besef dat waarden ook onder druk staan in de omgeving van een drukke randstad.

Werken aan de gezonde gemeente doen we ook via sport- en welzijnsactiviteiten, benaderen van doelgroepen zoals de jongeren. Ik denk hierbij aan de activiteiten in het kader van Jongeren Op Gezond Gewicht. Prachtig om te zien hoeveel daarin wordt samengewerkt om de jongeren te bereiken en te helpen in een gezonde levensstijl. Ik licht het er even uit omdat het laat zien dat het ons allemaal aangaat en we ook samen willen werken aan die gezonde leefomgeving: Sport en Welzijn, GGD Haaglanden, basisscholen, winkeliers, wijkbewoners, sportverenigingen, diëtisten, jeugdgezondheidszorg en de kinderopvang. Samen doen zij interventies aan de hand van thema’s zoals drinkwater, bewegen, gezond eten. Vanavond hebt u al de mascotte Druppie ontmoet. Druppie wordt ingezet om het drinken van water te bevorderen. Vanavond kunt u ook kennismaken met de smoothie-fiets. Sport en Welzijn heeft in samenwerking met het Corbulo College en Naar Buiten dit ontwikkeld. Vandaag voor het eerst in gebruik. Fiets uw eigen smoothie!

Een andere belangrijke doelgroep zijn onze ouderen. Juist in onze sterk vergrijsde gemeente zullen we hier voldoende aandacht en inzet voor blijven houden.

Bij een gezonde gemeente horen ook goede en bereikbare voorzieningen in de zorg. Terecht dat we ons allen hard maken voor een goede ziekenhuisvoorziening dichtbij en voor iedereen goed bereikbaar.

Ook de afspraken en maatregelen vanuit het Preventieakkoord en het Sportakkoord zullen ons helpen om samen te werken aan een gezonde leefomgeving en de gezondheid van iedere inwoner.

Nu ik dit allemaal zo uitspreek en ik denk even aan vorige week, de jaarwisseling, dan is dat wel een moment geworden waarop we een forse aanslag doen op die gezonde leefomgeving en onze gezondheid. Een nacht waarop we heel veel schadelijke stoffen laten vrijkomen. De jaarwisseling….

De jaarwisseling in Leidschendam-Voorburg is relatief goed verlopen. Ook al is er opnieuw een daling van de schade aan goederen in de openbare ruimte, 10.000 euro is en blijft veel. Elke schade is er één teveel. En dan zijn we ook altijd weer opgelucht als er geen grote incidenten hebben plaats gevonden. Mijn complimenten hoe door onze medewerkers vanuit openbare orde en veiligheid, handhaving en stadsbeheer in samenwerking met de verschillende diensten de afspraken zijn gemaakt, de voorbereidingen zijn gedaan om het zo goed mogelijk te laten verlopen. Ook mijn dank en waardering voor de inzet van buurtpreventieteams, het jongerenwerk, buurtvaders in de Prinsenhof en de wijkagenten, de politie, onze brandweer en alle andere hulpverleners.

Ook dit jaar ben ik in de avond en nacht bij de brandweer geweest en ben ik met de politie op pad geweest. Je merkt dan eens en temeer hoeveel we moeten inzetten om de jaarwisseling enigszins in goede orde en veilig te kunnen laten verlopen. Hulpverleners gaan de nacht in om hun werk te doen en de orde te handhaven. En als ze op pad gaan, krijgen ze de opdracht mee om goed voor hun veiligheid en die van elkaar te zorgen en spreken ze de wens uit dat iedereen gezond en wel terugkeert op de post. Het is een bijzondere situatie hoe wij in ons land de jaarwisseling vieren. De schades die worden aangericht, de slachtoffers die er zijn, de zware explosieven die worden afgestoken. Dit hoort niet bij een feestelijke oud en nieuwviering. Ook de afgelopen jaarwisseling zal landelijk de nodige evaluatie geven en hopelijk aanleiding zijn om verdere maatregelen te nemen om vuurwerkoverlast en vernielingen in te dammen. Aan de hand van onze eigen evaluatie zullen we opnieuw bepalen wat de inzet moet zijn voor de volgende jjaarwisseling.

Aan het begin van het nieuwe jaar kijken we ook vaak naar de ambities en opgaven voor komende jaar.

Ik zou nu natuurlijk uitgebreid kunnen stilstaan bij de uitdagingen die er zijn, zoals de opgaven in het sociaal domein, de jeugdzorg, de verdere invulling van de omgevingsvisie, regionale opgaven op het gebied van wonen, arbeidsmarkt, bereikbaarheid, verkeer en vervoer, onze dienstverlening of invulling van de bezuinigingen vanwege de financiële opgave die op ons bordje ligt. Om er maar een paar te noemen. Maar om met al deze opgaven aan de slag te gaan, iets te willen bereiken in en voor de samenleving, ligt er nog een belangrijke opgave en uitdaging onder. Steeds meer en meer worstelen we met vraagstukken hoe we vormen van participatie willen invullen bij besluitvorming, hoe we bewoners willen betrekken bij uitvoering, hoe we omgaan met initiatieven vanuit de samenleving. Wat is dan de rol van de gemeente, van de gemeenteraad of het college. Dat vraagt om nieuwe vormen van bestuur en nieuwe invulling van beleid en dienstverlening. In 2019 moeten we daar nieuwe antwoorden op weten te geven en in te vullen. Het gaat om het nieuwe samenspel in de lokale democratie. Dat vernieuwde samenspel is nodig om effectief te kunnen zijn in beleid en uitvoering, om ruimte te geven aan eigen initiatief, om verantwoordelijkheden ook daar te laten waar ze horen. Deze antwoorden vinden we alleen in dat samenspel. We zullen het met gemeenteraad, college, gemeentelijke organisatie én inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven moeten invullen. Dat doen we, door in gesprek te gaan. Samen ook eigenaar te zijn van dit vraagstuk. Dit jaar zullen we hier met elkaar op in gaan zetten. Ik zal binnenkort het initiatief nemen om de gesprekken op te starten. Samen de ruimte binnen het wettelijk en staatsrechtelijk kader te zoeken om de wensen en inzichten die er leven in te vullen en vernieuwing te geven in de lokale democratie. In dat kader zal ik het komende jaar ook vele bezoeken afleggen en in gesprek gaan met bewonersgroepen en -verenigingen, wijkverenigingen, over o.a. wat hen bezighoudt, wat zij nodig hebben om te kunnen functioneren, welke rol zij voor zichzelf zien om te participeren in de lokale democratie.

Ik wil eindigen met een oproep aan ons allen.

Laten we allen verantwoordelijkheid nemen, om de uitdagingen in 2019 aan te gaan, om dienstbaar te zijn aan de ander. De kracht van onze samenleving is dat we samen veel kunnen bereiken. Dat kan alleen als niet het individu voorop staat, eigen belang, maar de gemeenschap, het gedeelde belang. Onze Koning Willem Alexander zei daarover in zijn kersttoespraak het volgende: “De bereidheid om rekening met elkaar te houden en samen te werken heeft ons vér gebracht. (..) De Nederlandse norm is dat we oog hebben voor elkaar en het gedeelde belang. Dat we samenwerken en geven en nemen. Deze norm mogen we nooit laten vervagen! Ze is van onschatbare waarde en leidt steeds weer tot fantastische nieuwe initiatieven.” (einde citaat)
Op deze wijze zijn al vele inwoners op tal van plaatsen in Leidschendam, Voorburg en Stompwijk actief. Ik denk hierbij aan wat onze vrijwilligers in de zorg, in de buurt, in de vereniging, in de kerk, op vele plekken in onze gemeente, laten zien hoe belangrijk het is om er te zijn voor de ander. Speciaal noem ik de vele mantelzorgers. Ik spreek mijn grote waardering uit voor al deze vrijwilligers. Hun inzet zorgt er voor dat de maatschappelijke verbanden er zijn en functioneren. Het is de basis waarop onze samenleving functioneert.

Laten we allemaal die vrijwilliger zijn en onze verantwoordelijkheid nemen:

- In onze eigen omgeving, voor de ander er te zijn
- In de vereniging
- Onze inzet voor goede doelen
- In onze buurt, denk aan buurtpreventie
- In de zorg
- In uw werk
- Voor het bestuur van onze gemeente

Er ligt weer een nieuw jaar voor ons waarin wij allen met die inzet een constructieve bijdrage kunnen leveren in het welslagen van 2019, voor die gezonde leefomgeving, de prettige buurt, voor de goede samenwerking in de politiek, voor de kinderen op school, voor de leden van de vereniging, voor je buren, voor….het zijn zoveel mooie plekken in Leidschendam, Voorburg en Stompwijk waar je voor elkaar van waarde en betekenis kunt zijn!

Een heel goed nieuwjaar!


Foto: Digitaal Dagblad