Voorburgs Dagblad | Geen parkeergarage bij 'Leytsche Hof'

Geen parkeergarage bij 'Leytsche Hof'

mainImage
De parkeerdruk is hoog in het Damcentrum

In september 2018 heeft het college nieuwe parkeertellingen laten uitvoeren in Leidschendam Centrum. Op basis hiervan is berekend hoe de parkeersituatie in de toekomst eruit ziet, als alle bouwprojecten klaar zijn. Dit staat in de parkeerbalans Leidschendam Centrum 2018. Deze wordt aan de gemeenteraad voorgelegd om te hanteren als toetsingskader voor de bouwplannen in Leidschendam Centrum.

Uit de tellingen blijkt dat de gemiddelde parkeerdruk op een doordeweekse avond momenteel 71% is. Dat betekent dat 71% van de openbare parkeerplaatsen in het gebied bezet zijn. Op zaterdagavond is de parkeerdruk 77%. De parkeerdruk in het gebied stijgt in 2025 naar boven de 90%, mede door nieuwbouw en een afname van het aantal openbare parkeerplaatsen. Het zwaartepunt van de parkeerdruk ligt over het algemeen rond het Damplein en de Damlaan.

De cijfers uit de parkeerbalans zijn aanleiding om op zoek te gaan naar maatregelen om de parkeerdruk omlaag te brengen. De parkeerbalans staat op www.ingesprekmetlv.nl/damcentrum/parkerendamcentrum.

Mogelijke maatregelen om de parkeerdruk te verlagen

Op de inloopbijeenkomst Bereikbaar Damcentrum op woensdag 30 januari zijn mogelijke maatregelen om de parkeerdruk te verlagen voorgelegd aan bezoekers. Voorbeelden zijn een parkeerverwijssysteem, deelauto’s in de openbare ruimte, het vergroten van de huidige blauwe zone en nieuwe parkeerplaatsen op straat of in nog te bouwen parkeergarages bij nieuwbouwprojecten.

Het doel van de combinatie van mogelijke parkeermaatregelen is om de parkeerdruk op de drukste momenten onder de 90% te houden en om de loopafstanden per doelgroep zoveel mogelijk binnen het gewenste maximum te houden. Voor bewoners in een winkel-/horecagebied vindt de gemeente een loopafstand tot 200 meter acceptabel. Dit geldt ook voor bezoekers. Voor werknemers is een loopafstand tot 750 meter acceptabel. Naast een verlaging van de parkeerdruk, kan met parkeermaatregelen ook een betere spreiding van de parkeerdruk over het gebied bereikt worden.

Het college vraagt de gemeenteraad om in te stemmen met zowel het plan van aanpak voor de mogelijke maatregelen als de keuze om geen openbare parkeergarage te laten bouwen bij nieuwbouwproject Leytsche Hof. De redenen voor dit laatste zijn de investering, jaarlijkse kosten voor onder meer onderhoud en veiligheid en omdat verwacht wordt dat met de alternatieve parkeermaatregelen een voldoende groot effect bereikt kan worden. Met dit besluit kan de ontwikkelaar verder met de ontwikkeling van bouwplan Leytsche Hof, waarin verplicht deelauto’s opgenomen worden.

 


Door: Gemeente Ldam- Vbg | Foto: Ap de Heus