Voorburgs Dagblad | Vragen van D66 over steun Culturele Sector

Vragen van D66 over steun Culturele Sector

mainImage
Foto Ap de Heus

Onlangs hebben de wethouders van cultuur van 14 gemeenten in Zuid-Holland een gezamenlijke brief gestuurd aan het college van de Provincie Zuid-Holland met het verzoek om een bijdrage te leveren aan de instandhouding van de culturele infrastructuur. In de brieft wijzen de gemeentebestuurders op het grote belang van cultuur.

'Uit onderzoek van Atlas Nederlandse Gemeenten blijkt hoe belangrijk juist het culturele aanbod is voor de aantrekkelijkheid van gemeenten als woonplaats, vestigingsplaats voor bedrijven en bestemming voor toeristen. Cultuur heeft niet alleen artistieke, en sociale waarde, maar is ook van grote economische betekenis, zeker in een tijd waarin regio's nationaal en internationaal concurreren.'

De wethouders zijn trots op de culturele voorzieningen in de provincie. 'Gemeenten hebben fors geïnvesteerd in gebouwen, instellingen hebben op hun beurt geïnvesteerd in het vergroten van hun publieksbereik en in commerciële activiteiten. Deze gezamenlijke inspanningen hebben succes gehad.

Juist daarom is het een enorme tegenslag dat er door de Coronamaatregelen geen normale publieksactiviteiten mogelijk zijn. Juist voor een sector die het moet hebben van een zo groot mogelijk publiek zijn de mogelijkheden om binnen de voorzorgsmaatregelen voldoende inkomsten te halen volstrekt onvoldoende.'

De twaalf provincies hebben de Tweede Kamer laten weten dat zij zich net als de minister verantwoordelijk voelen voor de culturele infrastructuur. Wij er van uit dat u die verantwoordelijkheid ook in daden om wilt zetten. Wij trekken als gemeenten graag samen met u en het Rijk op om de culturele voorzieningen in de regio overeind te houden.'

1. Is het college bekend met de brief van de 14 gemeenten inzake ondersteuning brandbrief culturele infrastructuur Zuid-Holland?

2. Is het college benaderd om genoemde brief mede te ondertekenen? Zo ja, kan het college aangeven wat de beweegredenen zijn geweest om deze brief niet mede namens Leidschendam-Voorburg te ondertekenen? Zo nee, kan het college aangeven waarom het
college inzake deze brief niet is benaderd? Culturele organisaties in Leidschendam-Voorburg, zoals de theaters en museum Hofwijck en
Swaensteyn hebben een grote betekenis voor onze gemeente, en in zelfs, in het geval van bijvoorbeeld de genoemde musea, ook een sterke bovenlokale betekenis. Dit soort culturele instellingen trekken steeds meer publiek en eigen inkomsten. Dat mag niet verloren gaan door de
2 ongekende effecten die de coronacrisis voor deze sector heeft, maar dat voorkomen we alleen als we
samen optrekken met de provincie.

3. Is het college, aangezien genoemde brief niet is ondertekend, voornemens op een of andere wijze, in het belang van de culturele organisaties in onze gemeente, zelf de culturele infrastructuur Zuid-Holland te ondersteunen? Zo ja, in welke richting denkt het college
stappen te ondernemen? Zo nee, waarom niet?


Door: D66 Leidschendam- Voorburg | Foto: Ap de Heus