Voorburgs Dagblad | Vragen over wijkleercentrum Schakenbosch

Vragen over wijkleercentrum Schakenbosch

mainImage
Ouderen gaan graag naar het wijkleercentrum in Schakenbosch

De actieve CDA'er Jan Hendriks is op de barricaden gesprongen voor de stichting Leerwijkcentrum uit Schakenbosch. "Het is volledig onduidelijk wat de toekomstmogelijkheden van de Stichting Wijkleercentrum ‘Allesvoorelkaar’ zijn en de in de gemeenteraad aangenomen motie d.d. 12 december 2017 waarin het college wordt verzocht om de mogelijkheden te verkennen tot het vestigen van een leerwerkbedrijf in Schakenbosch", stelt hij. 

Hij stelt daarom aan het College de volgende vragen,

1. Is het college bereid en in staat om de motie d.d. 12 december 2017 binnen afzienbare termijn alsnog uit te voeren, waarbij:
 de mogelijkheden tot het vestigen van een leerwerkbedrijf samen met het bestuur van vermelde stichting en de projectontwikkelaar worden onderzocht;
 rekening wordt gehouden met de belangen van een groep (ex-)patiënten van Schakenbosch en overige bezoekers van gebouw Vlietzicht, die nu alvsamenkomen bij de Stichting;
 de rapportage met het verkennend onderzoek wordt opgeleverd op een zodanigntijdstip dat – in geval van positieve besluitvorming - de stichting ononderbroken haar activiteiten kan voortzetten zonder dat wijzigingen in het bestemmingsplan dit onmogelijk hebben gemaakt;
 en dat bij de kadernota van 2020 met de uitwerking rekening kan wordenngehouden?
2. Is het college met mij van mening, dat het wijkleercentrum in de beschreven opzet een fundamentele bijdrage kan leveren als ontmoetingsplaats van bewoners en de bestrijding van de eenzaamheid?

3. Klopt het dat de gemeente Leidschendam-Voorburg binnen haar gemeentegrenzenbniet beschikt over een wijkleercentrum conform de opzet van stichting ‘allesvoorelkaar’ en is de conclusie gerechtvaardigd dat de stichting een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de dagopvang, dagbesteding en ondersteuning van mensen met een beperking dan wel een oplossing kan bieden voor re activatie van het
zogenaamde ‘granieten’ bestand?

4. Is het college bereid om te onderzoeken in hoeverre het beoogde wijkleercentrum kan worden gefinancierd door reallocatie van middelen die binnen het sociaal domein toch al aan deze doelgroep worden besteed?

Het Wijkleercentrum Alles voor Elkaar is een plek waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren. Gezamelijk worden activiteiten ontplooid en gezocht naar verdienmodellen om in de kosten van het centrum te kunnen voorzien. 
Hiermee biedt het Wijkleercentrum ontwikkelingsmogelijkheden voor een ieder. Van laagdrempelige re-activatie tot voorbereiding op de arbeidsmarkt.


Door: Bart Bakker | Foto: Pixabay