Voorburgs Dagblad | Vragen over Bodemenergieplan op de Binckhorst

Vragen over Bodemenergieplan op de Binckhorst

mainImage

De fractie van D66 heeft een aantal vragen ingediend met betrekking Bodemenergieplan op de Binckhorst in Den Haag. "Een bericht in de media baseert zich op een rapport van IF Technology creating energy dat voor de gemeente Den Haag is opgesteld. De keuzes voor de energievoorziening voor de Binckhorst hebben effect tot op 100 meter buiten de Binckhorst, in casu de aanpalende wijken Voorburg-Noord, Voorburg-West en Oud-Voorburg", aldus raadslid Charlotte Bos. "D66 vindt dit zorgelijk en ook onbegrijpelijk gezien eerdere antwoorden van het college. Op 16 juli 2019 antwoordde u immers op raadsvragen over voorzieningen in de Binckhorst: ‘Bij grootschalige bouwplannen is het belangrijk dat over alle aspecten afstemming plaatsvindt.’ ‘Het college is en blijft in gesprek met de gemeente Den Haag over de ontwikkelingen in het CID en de Binckhorst".

Bos stelt daarom de volgende vragen aan het College

1. Wat is uw reactie op het bericht van 1 januari 2020 en kent u het rapport van IF Technology? Kunt u daarbij apart ingaan op elke genoemde energiebron met de gevolgen ervan voor de aanpalende wijken Voorburg-Noord,
Voorburg-West en Oud-Voorburg? Het gaat dan o.a. om: het gebruik van waterstromen in de ondergrond, energie opwekken uit de Trekvliet.

2. Was en is de energievoorziening in de Binckhorst onderwerp van het bestuurlijk overleg met de gemeente Den Haag? Hebt u de mogelijke gevolgen van keuzes in de energietransitie voor Leidschendam-Voorburg onder de aandacht gebracht bij uw Haagse collega’s?

3. Middels de bestuurlijke overleggen spreekt u met de gemeente Den Haag. Welke mogelijkheden heeft u nog meer om de belangen van de inwoners inzake de energietransitie te behartigen.

4. Kunt u aangeven wat de gevolgen zijn van de energiekeuzes in de Binckhorst voor de keuzes in de energietransitie in onze gemeente en voor de Lokale Energie Strategie en daarbij apart ingaan op elke energiebron?


Foto: Anouk Bakker