Voorburgs Dagblad | Projectplan 'Leefbare bereikbaarheid Leidschendam Voorburg'

Projectplan 'Leefbare bereikbaarheid Leidschendam Voorburg'

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Platform Lokale Democratie Leidschendam-Voorburg is nu met een eigen projectplan gekomen waardoor men de problemen in de gemeente wil aanpakken. De inhoud hiervan luidt als volgt.

In het Coalitieakkoord dat in juni 2018 is gesloten bij het aantreden van het nieuwe College van B&W van Leidschendam-Voorburg wordt gesteld dat de bereikbaarheid en doorstroming, vooral die in het Damcentrum en Leidschendam-Zuid te wensen over laten. Het gemeentebestuur zal zonder taboes in kaart brengen wat ervoor nodig is die te verbeteren, zoals slimme verkeerssystemen, verkeersmaatregelen en een oeververbinding. De uitkomst daarvan is klaar in 2019 en we starten daar zo spoedig mogelijk mee.

Het gemeentebestuur probeert sowieso in te zetten op ongelijkvloerse kruisingen op de N14 (tussen de tunnels), een extra afrit op de N14 vanwege de verkeeraantrekkende werking van de Mall of the Netherlands met een directe verbinding vanuit de tunnel naar de parkeergarage.

Algemeen wordt verwacht dat voor ingrepen t.a.v. kruisingen en afritten van de N14 vanwege de financiële betrokkenheid van het rijk met een aanzienlijk bedrag een lange adem nodig is. Daarom zullen op korte termijn ook andere  maatregelen wenselijk zijn.

Wat voor oplossingsrichtingen er ook naar voren komen, er zal in alle gevallen sprake zijn van wijken en inwoners voor wie de hinder zal toenemen en anderen voor wie de hinder vermindert of in elk geval beperkt blijft.

In het genoemde Coalitieakkoord staat ook dat in de huidige netwerksamenleving de gemeente haar doelen niet alleen kan bereiken en dat mensen ook veel samen kunnen bereiken zonder dat de gemeente zich er mee bemoeit.

In dit verband willen bewoners uit de verschillende wijken van de gemeente die – in gunstige of ongunstige zin - met gevolgen van toekomstige maatregelen voor het verbeteren van de bereikbaarheid te maken krijgen, samen met de gemeente, de ondernemers, in het bijzonder die van het Damcentrum en de ontwikkelaars van de Mall of the Netherlands, in een breed onderzoek oplossingsrichtingen verkennen. Uiteindelijk doel is om de voordelen van tijdige burgerparticipatie te plukken, doordat vanuit een onderzoek dat tot een door alle betrokkenen gedeelde analyse leidt naar maatregelen op korte en lange termijn wordt toegewerkt. Daarbij kunnen inwoners een volwaardige gesprekspartner van de gemeente zijn.

Mogelijk kunnen met dit project ook oplossingsrichtingen in beeld worden gebracht, waarmee de politieke impasse over het aanleggen van een nieuwe oeververbinding over de Vliet kan worden doorbroken.

Op basis van dit project zullen bewoners en ondernemers ook een bijdrage kunnen leveren aan de vormgeving van een leefbaarheidseffectrapportage voor maatregelen die in aanmerking komen om bereikbaarheidsproblemen het hoofd te bieden.

Doel project


 1. Met het project wordt beoogd dat de gemeente in samenwerking met belanghebbende ondernemers en (bewoners van) wijken in LV die geraakt worden door toekomstige maatregelen voor de verbetering van de bereikbaarheid van de Mall of the Netherlands, in een integraal onderzoek naar de verkeersproblematiek in de gemeente mogelijke maatregelen verkennen, daarbij zo mogelijk ook “out of the box” denken en de voor- en nadelen van deze maatregelen voor de verschillende partijen in beeld brengen.
  Op basis van dit onderzoek worden voorstellen aan de Gemeenteraad uitgewerkt om de bereikbaarheid en goede leefbaarheid in het plangebied op korte en lange termijn zeker te stellen.

 2. Een tweede doel is om te bevorderen dat de gemeente doorpakt met burgerparticipatie waardoor bewoners in de gemeente LV een duidelijker stem krijgen in een dossier dat zwaar op ieders maag ligt.

 3. Nevendoel is om te bevorderen dat de deelnemers van het project bij de verdere ontwikkeling van maatregelen op basis van kennis over mogelijkheden en beperkingen constructieve gesprekspartners van de gemeente zullen zijn.

 4. Tenslotte heeft het project tot doel dat gemakkelijker draagvlak kan worden verkregen voor toekomstige maatregelen.


Plan van aanpak

Voor het bereiken van het projectdoel worden de volgende stappen noodzakelijk geacht:

 1. Door de gemeente bijeenbrengen van vertegenwoordigers van alle betrokken wijken en ondernemersgroepen

 2. Gezamenlijk een onderzoek doen verrichten naar de actuele verkeershinder en bereikbaarheidsproblematiek in met name Leidschendam en de verwachte verkeersontwikkeling en uitdagingen die de totstandkoming van de Mall of the Netherlands stelt.
  Voorts dienen de mogelijkheden verkend te worden om de uitdagingen en knelpunten tegemoet te treden, waarbij inzicht wordt gegeven in voor- en nadelen en globale kosten van verschillende mogelijke maatregelen.

 3. Het onderzoek kent een tussenrapportage en een eindrapportage.

 4. Bespreking met de verantwoordelijke wethouder en ambtenaren van de inpassing van de resultaten van het project in het besluitvormingsproces.

 5. Nadien wordt het eindrapport met daaraan verbonden voorstellen van het College van B&W besproken in de Gemeenteraad.


Planning

Het project kent de volgende fasen:

 1. Uitnodiging van betrokken partijen (2 weken)

 2. Voorbereiding en vaststelling projectvoorstel (4 weken)

 3. Selectie opdrachtnemer en opdrachtverlening (6 weken)

 4. Onderzoek incl. tussentijds overleg (3x), concept-eindrapportage en opstellen eindrapport (10 weken)

 5. Aanbieding eindrapport aan College van B&W en beleidsmatige uitwerking conclusies en aanbevelingen (8 weken)

 6. Voorstellen van College van B&W aan de Gemeenteraad (4 weken)


Totaal tijdsbeslag is 34 weken

Organisatie

Beoogd opdrachtgever is de gemeente.

Betrokken partijen zijn naast de gemeente:

 • Wijkverenigingen in Leidschendam-Noord, Prinsenhof, Damkwartier, Het Lien en Noordsingel, Damsigt, Klein Plaspoelpolder, Sytwende, Essesteijn, Zeeheldenkwartier, Voorburg Midden (rond Rembrandtlaan),

 • Ondernemers Damlaan en Mall of the Netherlands (Unibail-Rodamco-Westfield)

 • Platform Duurzaam Leidschendam-Voorburg


Foto: Digitaal Dagblad