Vragen over investering Julianabaan en gelden coronaherstelbeleid

29 November 2022, 06:45 uur
Lokaal
mainImage
Gemeente Leidschendam-Voorburg
De herkomst van de gelden van de transformatie van de Julianabaan roept bij het CDA veel vragen op.

Voor het jaar 2023 stelt het College voor de kosten voor de verdere ontwikkeling van de plannen rond van de Koningin Julianabaan te financieren via de reservering die is gedaan in het corona herstelbeleid van de gemeente. Voor het CDA is dit niet een formeel logische (her)bestemming van middelen.

Er is geen dan wel weinig verband tussen de financiering van het afwikkelen van de effecten van de corona-pandemie en het voorgenomen traject omtrent het Koningin Julianaplein en de wijze waarop inwoners hierbij worden betrokken.

Daarom stelt Jorrit Koster namens het CDA aan VVD-wethouder Astrid van Eekelen de volgende vragen:

1. Is het mogelijk om de twee miljoen euro die voor het KJ project staat gereserveerd in de bestemmingsreserve voor het corona herstelbeleid ten laste te laten komen van de algemene reserve vrij besteedbaar en derhalve vanuit de bestemmingsreserve terug te laten vloeien naar de algemene reserve vrij besteedbaar en vervolgens een nieuwe bestemmingsreserve voor de herontwikkeling van de Koningin Julianabaan op te nemen?

2. Is er een andere methode om een duidelijkere scheidslijn te creëren tussen de reserve voor het corona herstelbeleid en de financiering van middelen voor de verdere ontwikkeling de Koningin Julianabaan?

3. Zo ja, wat zou hiervan het gevolg zijn voor de gemeente?
Daarnaast heeft het CDA nog vragen over het bedrag zelf:

4. Wat is de onderbouwing voor de hoogte van het bedrag ad € 2 miljoen? Het college verwijst naar een eerdere afspraak, welke zou dat zijn?

5. De twee miljoen staat volledig onder 2023 geboekt? Hoe meent het college dit bedrag in een jaar uit te geven? Is daar al een plan voor? Zo nee, komt daar nog een apart voorstel voor naar de raad?

De raad heeft eerder ingestemd met een herontwikkeling van de Julianabaan (IBABS 2595). Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen Quick Wins en een lange termijn traject.

6. Om welk van de twee ziet de besteding van de verzochte € 2 mln? Als het om het langere termijn traject gaat: welk verband houdt dit dan met corona, aangezien dit los van het herstelbeleid in februari 2022 is besproken in de raad? Het college heeft in de begroting opgenomen dat in 2023 maar € 644.000,- uit de reserve corona herstel zou vloeien. Nu staat in het voorstel dat komend jaar € 2.900.000,- uit de reserve wordt onttrokken als de raad akkoord gaat met dit voorstel.

7. Welke reden noodzaakt deze wijziging tussen het vaststellen van de begroting en het voorstel beëindigingen corona herstel reserve?
De wethouder heeft in het commissiedebat aangegeven dat de € 2 mln voor de herontwikkeling al in de begroting staat opgenomen.

8. Waar in de begroting is de bestemming van dit geld terug te vinden?