Geen ruimte voor ‘derden’ om te wijzigen in plannen Vlietland

20 November 2023, 09:47 uur
Lokaal
mainImage
Facebook Vlietland
Vlietland is een regionale trekpleister.

Wethouder Bianca Bremer (GBLV) geeft in een raadsbrief openheid met betrekking tot de ontwikkelingen van Vlietland. De gehekle raadsbrief is terug te vinden de website van LV via deze link

Ook worden de feiten en het proces nogmaals belicht.

Het bestemmingsplan uit 2005 is in 2010 onherroepelijk verklaard door de Raad van State. Dit  betekent dat op dit bestemmingsplan geen beroep meer mogelijk is. De rechthebbende, in dit geval is dat zowel RCV als de onder erfpachter DLR, kan daarmee een omgevingsvergunning aanvragen.

Als deze vergunningsaanvraag past binnen dit bestemmingsplan, kan de gemeente deze niet  weigeren. Dat het plan sinds 2010 onherroepelijk is, betekent niet dat het niet kan wijzigen. De rechthebbende op de ontwikkelmogelijkheden in het gebied, RCV of DLR, kan wijzigingen voorstellen.

Het is dan aan het bevoegd gezag, in dit geval de gemeente Leidschendam-Voorburg, om een afweging te maken of zij gelet op geldend beleid, wetgeving en het algemeen belang van een goede ruimtelijke ordening wel of niet aan deze wijzigingen mee wil werken.

Er is geen ruimte voor de gemeente om op verzoek van derde partijen die zelf geen juridisch-planologische rechten hebben op het gebied bestaande, in een onherroepelijk bestemmingsplan vastgelegd, rechten van anderen te schrappen. Het schrappen van deze rechten is alleen mogelijk als daar vanuit de gemeente zwaarwegende ruimtelijke relevante redenen voor bestaan én de gemeente bereid en in  staat is de rechthebbende volledig schadeloos te stellen.

Zou dit wel (kostenvrij) kunnen, dan kan bijvoorbeeld een eigenaar van een bouwmarkt het  bestemmingsplan zo (laten) wijzigen dat bestaande ruimte voor een tweede bouwmarkt in de  gemeente wordt wegbestemd en zo concurrentie bij voorbaat uitsluiten.

Dat is een onwenselijke situatie die de bijl zet aan de rechtszekerheid van inwoners en  ondernemers en andere gebruikers van de ruimte in Nederland.