Voorburgs Dagblad | Gedonder over de WMO-hulp in Leidschendam- Voorburg
mainImage

Gedonder over de WMO-hulp in Leidschendam- Voorburg

23 februari 2021, 10:35 uur
Lokaal

Het onderzoeksbureau ZorgfocuZ, Onderzoeksbureau in zorg- en welzijnssector en sociaal domein, heeft begin deze maand de landelijke benchmark 'Ervaringen van gebruikers Wmo in Nederlandse gemeenten 2020' uitgebracht. Leidschendam- Voorburg haalde hier een bijzonder lage score. "Dit geeft aanleiding tot het stellen van de volgende vragen aan wethouder Floor Kist (GroenLinks)", aldus GBLV-raadslid Freek Steutel.

1. Is het college bekend met dit rapport?
2. Herkent het college zich in het beeld van de lage scores voor Leidschendam-Voorburg op het gebied van kwaliteit van de zorg, telefonische bereikbaarheid en algemene cliëntbeoordeling? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

3. Ziet het college naar aanleiding van de uitkomsten van de landelijke benchmark redenen om de Wmohulp in 2021 te verbeteren? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

4. Welke maatregelen gaat het college in 2021 treffen om de Wmo-hulp te verbeteren?

5. Klopt het dat in de aanvullende afspraken bij toetreding van GroenLinks tot de coalitie het volgende is opgenomen: ”Er wordt werk gemaakt van de eerder aangenomen (GL-)motie rond innovatie in WMO en ouderenzorg. Er komt een pilot naar beter en slimmer werken, vanuit het perspectief van de thuiszorger (menselijke maat) en het perspectief van de hulpontvanger. Hiertoe wordt een innovatiebudget
beschikbaar gesteld.”?

6. In vervolg op vraag 5: hoe wordt er in 2021 werk gemaakt van de eerder aangenomen (GL-)motie? Wanneer wordt de pilot gestart? Hoe hoog is het innovatiebudget?

7. Zijn de elementen zoals genoemd in vraag 5 verwerkt in de begroting 2021? Zo ja, waar, hoe en voor welk bedrag?

8. Zijn de elementen zoals genoemd in vraag 5 verwerkt in prioriteiten 2021 die door het college eenzijdig zijn vastgesteld en waarover de raad per raadsbrief is geïnformeerd? Zo ja, hoe dan en welke aangekondigde raadsbrieven en/of -raadsvoorstellen in 2021 hebben hier betrekking op? Zo nee, waarom niet?

9. Als het college aanleiding ziet om de Wmo-hulp in 2021 te verbeteren (zie vraag 3) en aan de elementen uit vraag 5 is voor 2021 wel of geen invulling heeft gegeven (zie vragen 6 tot en met 8), wat betekent dat voor de prioriteiten die de het college voor 2021 eenzijdig heeft vastgesteld?


Foto: Digitaal Dagblad