mboRijnland ondertekent VN Verdrag Handicap voor inclusiever onderwijs

3 October 2023, 12:09 uur
Den Haag & Regio
mainImage
MBORijnland

Op 2 oktober, tijdens de Week van de Toegankelijkheid, ondertekenden vier onderwijsinstellingen de intentieverklaring VN Verdrag Handicap. mboRijnland, De Haagse Hogeschool, Hotelschool Den Haag en Haagse Hogeschool der Kunsten gaan werk maken van inclusiever onderwijs. mboRijnland is de zevende mbo-instelling in Nederland die dit verdrag ondertekent.

Met ruim een derde van de studenten en ook tal van medewerkers met een functiebeperking of ondersteuningsvraag is het topprioriteit. Met ondertekening van de intentieverklaring VN Verdrag Handicap onderstrepen de onderwijsinstellingen het belang ervan. In de werkgroepen VN-verdrag bundelen ze hun krachten.

“Een persoonlijke en gelijkwaardige benadering, respect en flexibel onderwijs helpen al onze studenten en medewerkers om hun talenten te ontwikkelen en hen het gevoel te geven dat iedereen erbij hoort”, aldus Otto Jelsma, voorzitter College van Bestuur mboRijnland.

VN Verdrag Handicap: vertaalslag naar inclusieve onderwijspraktijk
Het VN Verdrag Handicap legt de basis voor samenwerking op dit thema. Gebrek aan tijd, personeel, hoge werkdruk en versnippering van kennis maken het voor onderwijsinstellingen lastig om hier optimaal aan tegemoet te komen. In de werkgroepen VN-verdrag gaan de scholen aan de slag met onder andere flexibiliteit in het curriculum, deskundigheidsbevordering van medewerkers, informatievoorziening, internationalisering, digitalisering en een inclusieve doorstroom van opleiding naar werk. Ook aanpassing van werkplekken en het toegankelijk maken van gebouwen behoort Met deze fundamentele inclusie-elementen brengen ze het VN-verdrag naar de onderwijspraktijk. Het Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO) faciliteert de werkgroepen en ondersteunt daarbij met kennis.

Gezamenlijke focus: optimaal studiesucces voor álle studenten
De gezamenlijke ondertekening onderstreept de nauwe samenwerking tussen en met mbo- en hoger onderwijs op zowel landelijk als regionaal niveau. De instellingen bundelen de krachten voor inclusieve instroom naar middelbaar en hoger onderwijs en om niet opnieuw het wiel te hoeven uitvinden, maar te kunnen voortbouwen op bestaande initiatieven voor optimale doorstroom. Inmiddels hebben 13 universiteiten, 18 hogescholen en 7 mbo-instellingen de intentieverklaring VN-verdrag Handicap ondertekend.