Voorburgs Dagblad | Nieuwe Wwft vanaf 25 juli van kracht

Nieuwe Wwft vanaf 25 juli van kracht

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

De Eerste Kamer heeft op 10 juli 2018 de nieuwe Wwft aangenomen. Dit is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. De inwerkingtreding stond nog niet vast omdat hierover eerst bij Koninklijk Besluit moest worden besloten.

Op 11 Op 11 juli jl. is dit besluit genomen. Een concreet tijdstip was daarmee echter nog steeds niet bekend.  Besloten is namelijk dat de ‘nieuwe Wwft’ in werking treedt op de dag ná publicatie van het Koninklijk Besluit in het Staatsblad. Het besluit van 11 juli 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn is op 24 juli 2018 gepubliceerd in het Staatsblad wat betekent dat de Wwft vanaf 25 juli 2018 van kracht is.

Omdat de publicatiedatum van het Staatsblad niet bekend was is pas heel laat hierover informatie naar buiten gekomen over het tijdstip van inwerkingtreding.

Met deze inwerkingtreding wordt ook afgeweken van de vaste verandermomenten van wetgeving. Dit is volgens de minister in dit geval gerechtvaardigd omdat het Europese wetgeving betreft die oorspronkelijk al op 26 juni 2017 geïmplementeerd had moeten worden.

Bureau Toezicht Wwft heeft aangegeven dat zij een inwerkingtreding vanaf augustus hadden verwacht en dat de inwerkingtreding daarmee ook voor hen als een verassing kwam. Op dit moment is de Leidraad Wwft makelaars en taxateurs van 2016 de meest recente versie. Deze zal de komende maanden door Bureau Toezicht Wwft worden geüpdatet aan de hand van de nieuwe wetgeving.

Volgens Bureau Toezicht Wwft is het niet zo dat met het uitvoeren van de nieuwe verplichtingen kan worden gewacht tot de nieuwe leidraad 2018 gereed is, de nieuwe wettelijke regels moeten immers vanaf 25 juli jl. worden nageleefd.

Meer informatie vindt u op de website van de FIU.

30% regeling voor expats van 8 naar 5 jaar.

De 30%-regeling is een fiscale regeling voor werknemers die vanuit het buitenland naar Nederland komen en een specifieke deskundigheid bezitten die op de Nederlandse arbeidsmarkt niet, of schaars, aanwezig is. Een regeling voor expats dus.

Op basis van deze regeling kan grofweg 30% van het loon onbelast worden vergoed door de werkgever. Op 20 april 2018 heeft het kabinet aangekondigd dat in het Belastingplan 2019 zal worden opgenomen dat de periode van toekenning van de 30%-regeling met ingang van 1 januari 2019 wordt beperkt van 8 tot 5 jaar.

Voorbeeld: Expats die hier per 1 januari 2014 zijn komen werken, hebben dat gedaan in de vooronderstelling dat zij gebruik kunnen maken van de regeling van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2021 (acht jaar). Met de voorgenomen beperking van de regeling van 8 naar 5 jaar, betekent dit dat deze expats al vanaf 1 januari 2019 niet meer onder de regeling vallen.

Het Belastingplan voor 2019, waarin de uitwerking van de plannen geschreven gaat worden, wordt gepresenteerd tijdens Prinsjesdag (de derde dinsdag van september), waarna de Tweede Kamer in debat gaat met de minister van Financiën over de plannen.

Vervolgens kunnen moties en amendementen worden ingediend om het plan aan te passen of de regering tot iets op te roepen. Pas wanneer het Belastingplan 2019 door de Tweede Kamer, middels stemmingen, wordt aangenomen, zijn de beschreven plannen definitief.

Benedikte Zijlstra is directeur van Meijs & Alink NVM Makelaardijk en Consultancy.

http://www.meijsenalink.nl


Foto: Digitaal Dagblad