Voorburgs Dagblad | Vragen over scholen in de Binckhorst

Vragen over scholen in de Binckhorst

mainImage

In aanvulling op de beantwoording van de schriftelijke VVD-vragen over de voorzieningen voor De Binckhorst door wethouder Rouwendal heeft de D66-fractie ook een aantal vragen. Deze vragen stelt D66-raadslid Jacco van Maldegem ook in kader van het vaststellen van het Omgevingsplan De Binckhorst.

1. Het college antwoordt dat het de bedoeling is om in De Binckhorst twee basisscholen te huisvesten, beide met een omvang van zestien groepen, en daarnaast een middelbare school, voor duizend leerlingen. Heeft het college recent contact gehad met de Haagse wethouder Revis of andere leden van het Haagse college over de haalbaarheid van deze drie scholen? Zo ja, van wanneer
stamt dat laatste contact?

2. Naast de zestien groepen die beide basisscholen in De Binckhorst moeten omvatten, zullen beide basisscholen onderdeel zijn van een integraal kindcentrum (IKC). De D66-fractie veronderstelt dat in dat IKC ook ruimte gereserveerd dient te worden voor een kinderdagverblijf en voor buitenschoolse opvang en wellicht ook een peuterspeelzaal en relevante welzijnsactiviteiten. Deelt het college die opvatting? Zo nee, waarom niet?

3. Zo ja, deelt het college de opvatting van de D66-fractie dat dergelijke IKC's met een basisschool bestaande uit zestien groepen een behoorlijke grondoppervlakte vergen?


4. Kan het college een inschatting geven hoeveel grondoppervlakte nodig is voor een dergelijke IKC, op basis van eigen ervaringen met IKC's in onze gemeente?

5. Naar informatie van de D66-fractie is de grond in De Binckhorst zo versnipperd verkocht aan projectontwikkelaars dat er nog nauwelijks grond beschikbaar is van voldoende omvang voor de genoemde IKC's in handen is van een en dezelfde eigenaar. Is het college op de hoogte van deze situatie?


6. De D66-fractie veronderstelt dat de ontwikkeling van woningen commercieel aantrekkelijker is voor marktpartijen dan schoolgebouwen. Deelt het college die veronderstelling? Zo nee, waarom niet?


Foto: Anouk Bakker