Voorburgs Dagblad | Update: Kinderdagopvang in de Binckhorst

Update: Kinderdagopvang in de Binckhorst

mainImage

Hoe gaat het nu verder met de Binckhorst? Veel bezorgde inwoners uit Voorburg-Noord vrezen nog altijd een invasie van gezinnen die op de Binckorst komen worden. Naast de zestien groepen die beide basisscholen in De Binckhorst moeten omvatten, zullen beide basisscholen onderdeel zijn van een integraal kindcentrum (IKC). De D66-fractie in Leidschendam- Voorburg veronderstelt dat in dat IKC ook ruimte gereserveerd dient te worden voor een kinderdagverblijf en voor buitenschoolse opvang en wellicht ook een peuterspeelzaal en relevante welzijnsactiviteiten. 

"De omvang en de aard van het voorzieningenniveau in De Binckhorst is een aangelegenheid van het gemeentebestuur van Den Haag", reageert verantwoordelijk wethouder Jan Willem Rouwendaal. " Uit het IHP van Den Haag blijkt dat bij voorzieningen voor het basisonderwijs zoveel mogelijk wordt gestreefd naar kindcentra. Kortom, een een basisschool met extra voorzieningen zoals kinderopvang".

Naar informatie van de D66-fractie is de grond in De Binckhorst zo versnipperd verkocht aan projectontwikkelaars dat er nog nauwelijks grond beschikbaar is van voldoende omvang voor de genoemde IKC's in handen is van een en dezelfde eigenaar. Is het college op de hoogte van deze situatie?

Rouwendaal: "De lopende vergunningaanvragen betreffen plannen op grondeigendom van private partijen. De gemeente Den Haag bezit grond in de zgn. Gebiedspaspoorten en verspreid door de Binckhorst, als ook gronden met expirerend erfpacht. Deze worden ingezet voor o.a. realisatie van publiek maatschappelijke voorzieningen, waaronder scholen". 

Voorburgs Dagblad houdt alle ontwikkelingen omtrent de nieuwvouw op de Binckhorst van duizenden woningen en de gevolgen voor Leidschendam-Voorburg nauwlettend in de gaten. Suggesties of wilt u reageren? Mail naar [email protected] 

 


Foto: Stockfoto