Voorburgs Dagblad | Ruim 40.000 euro subsidie restauratie monumenten

Ruim 40.000 euro subsidie restauratie monumenten

mainImage

Wethouder Astrid van Eekelen vermeldt dat er vorig jaar tientallen monumenten zijn bijgekomen, dat het College eigenaren tegemoet wil komen door een ruimer bedrag beschikbaar te stellen dan de afgelopen jaren het geval was en dat de wijziging van de nadere regels geen
financiële gevolgen heeft. Raadslid Charlotte Bos (D66) heeft hier een aantal vragen over gesteld. Zij kreeg inmiddels antwoord van de VVD- wethouder. Een aantal vragen plus de antwoorden staan hieronder vermeld. 

Vraag1
Bedoelt het college met ‘een ruimer bedrag beschikbaar stellen dan de afgelopen jaren het geval was’ op pag. 1 van het voorstel dat eigenaren van monumenten per aanvraag een hogere subsidie kunnen ontvangen?

Antwoord
Dat klopt, nu kunnen eigenaren van gemeentelijke monumenten € 3000,- ontvangen en eigenaren van oude panden in een beschermd dorpsgezicht € 5000,-. In de nieuwe regels wordt dat in beide gevallen € 7500,-. Om dat financieel mogelijk te maken kunnen eigenaren niet tweejaarlijks maar driejaarlijks subsidie ontvangen. Het college kiest voor een hoger subsidiebedrag, omdat in de praktijk blijkt dat veel
eigenaren het bedrag te laag vonden om het monument op de juiste wijze te onderhouden.

Vraag 2
Zo ja, hoe kan het dat als eigenaren van monumenten meer subsidie kunnen aanvragen én er tegelijkertijd tientallen monumenten extra zijn bijgekomen dat er geen financiële gevolgen kunnen zijn voor de gemeentelijke begroting?

Antwoord
Het subsidieplafond werd de afgelopen jaren niet bereikt. Dat is zonde, want er is wel urgentie om het erfgoed in stand te houden. Het aantal nieuwe monumenten (zie vraag 3) is niet zodanig groot dat het plafond structureel te weinig zal zijn. We rekenen dit jaar op een hoger aantal aanvragen doordat we (nieuwe) eigenaren informeren over de subsidiemogelijkheden. De prognose is echter dat de komende
jaren weer een afvlakking zal plaatsvinden. Ook het feit dat eigenaren niet tweejaarlijks maar driejaarlijks een aanvraag kunnen indienen, zorgt voor spreiding van aanvragen.

Overschrijding van het plafond is overigens niet mogelijk. Als het plafond bereikt is, schuiven de aanvragen door naar het jaar daarop. De aanvrager krijgt dan een brief waarin staat dat de aanvraag het jaar erop als eerste behandeld wordt.

Vraag 3
Kan het college een indicatie geven van het beschikbare budget voor onderhoud aan monumenten voor 2021 en 2022?

Antwoord
Voor 2021 en 2022 staat € 42.381,- in de begroting voor de restauratiesubsidie