Voorburgs Dagblad | Opbrengst Eneco-aandelen Ldam-Vbg voor leningen?

Opbrengst Eneco-aandelen Ldam-Vbg voor leningen?

mainImage

Naar aanleiding van de reactie van het college op het D66-initiatiefvoorstel over aanwending van de verkoopopbrengst van het Eneco-aandelenpakket’ heeft de D66-fractie de volgende aanvullende vragen gesteld. 

1. Het college stelt dat de Wet financiering decentrale overheden en de regeling Schatkistbankieren decentrale overheden het de gemeente verbieden te beleggen. Deelt het college de mening van de D66-fractie dat ook met deze wet- en regelgeving indachtig het college de Eneco-gelden wel kan gebruiken om bijvoorbeeld leningen te verstrekken aan inwoners voor bijvoorbeeld de aanschaf van zonnepanelen, voor
scholingsuitgaven, voor startkapitaal voor veelbelovende ondernemers etc, als de gemeenteraad dergelijke uitgaven heeft bestempeld als onderdeel van de publieke taak van de gemeente?

2. Ingeval de gemeenteraad zou besluiten met het Eneco-geld dergelijke activiteiten te willen financieren, zou de gemeenteraad ertoe kunnen besluiten aan deze leningen een zeker doch positieve rentevergoeding te koppelen. Deelt het college deze mening?

3. Is het college het eens met de D66-fractie dat onder de noemer ‘beleggen’ ook verstaan kan worden ‘het verstrekken van leningen’?

4. Als onder 'beleggen' ook geschaard wordt ‘leningen verstrekken aan inwoners (inclusief een positieve rentevergoeding)’ raadt het college de raad nog steeds af het initiatiefvoorstel over te nemen?

5. Zo ja, op welke gronden?


Foto: ANP