Voorburgs Dagblad | 'Afspraken over social wonen in Ldam-Vbg'

'Afspraken over social wonen in Ldam-Vbg'

mainImage
De ondertekenaars v.l.n.r.: wethouder Jan-Willem Rouwendal (gemeente LV), Daphne Braal (Vidomes), Marianne Straks (WoonInvest), Paul Derks (Huurdersvereniging Respectus), Sylvie Seubert (Huurdersraad Vidomes).

De gemeente Leidschendam-Voorburg, de woningcorporaties Vidomes en WoonInvest, de Huurdersraad Vidomes en Huurdersvereniging Respectus ondertekenden op 12 december jl. de jaarlijkse prestatieafspraken voor het sociaal wonen. Voor de periode 2020 tot en met 2023 gaan de partijen aan de slag met de verdere uitbreiding van de sociale woningvoorraad, het vroegtijdig signaleren van huurachterstanden en verduurzaming. Verder intensiveren de partijen de goede samenwerking in het sociaal domein en de inzet voor de leefbaarheid van de buurten en wijken.

Flatcoach

Dit jaar heeft de gemeenteraad besloten geld beschikbaar te stellen voor het starten met de flatcoach voor een periode van 2 jaar. De flatcoach stimuleert bewoners in een seniorencomplex hun talenten maximaal in te zetten en activiteiten met en voor elkaar te organiseren. De flatcoach is daarmee een belangrijk instrument in de strijd tegen eenzaamheid. Daphne Braal (bestuurder Vidomes): ”Mooi dat we samen met de gemeente, zorg- en welzijnsorganisaties nu, na Rijswijk, ook gaan starten met een flatcoach in Leidschendam-Voorburg. Met de inzet van de flatcoach krijgt langer zelfstandig wonen voor senioren een flinke impuls in een tweetal wooncomplexen. We gaan vanaf de start van het project bekijken hoe we de inzet van de flatcoach ook structureel financieel kunnen borgen.”

Nieuwbouw

De partijen hebben afgesproken zo min mogelijk sociale huurwoningen te verkopen en te zoeken naar locaties om sociale huurwoningen te bouwen. De gemeenteraad zal naar verwachting in de 1e helft van 2020 nieuwe woningbouwlocaties aanwijzen met betrokkenheid van de woningcorporaties en buurtbewoners.

Wethouder Jan-Willem Rouwendal (wonen): “Er is veel vraag naar sociale huurwoningen binnen onze gemeente. Ik hoop dat de raad binnenkort geld beschikbaar stelt voor onderzoek naar geschikte locaties.”

Ook zoeken de partijen naar een geschikte locatie voor wonen in combinatie met zorg.

Langer zelfstandig wonen

De partijen hebben afgesproken samen geld beschikbaar te stellen om wooncomplexen (brand)veiliger en toegankelijker te maken. Te denken valt aan het gezamenlijk aanbrengen van automatische deuropeners of het inrichten van scootmobielbergingen. Juist om het langer zelfstandig wonen van senioren te stimuleren.

Vroegsignalering huurachterstanden

In 2020 gaan de gemeente en de woningcorporaties van start met de vroegsignalering van huurachterstanden. Marianne Straks (bestuurder WoonInvest): “Wij hebben de afgelopen jaren flink doorgepakt op dit thema. De woonconsulenten uit het nieuwe team Leefbaarheid worden al in een vroeg stadium ingeschakeld bij huurachterstanden. Huurachterstand is toch vaak een teken dat er meer aan de hand is achter de voordeur. Onze woonconsulenten bezoeken de huurders thuis en bieden ze direct praktische hulp. Door snel te schakelen voorkomen wij zo grote huurachterstanden en situaties waarbij huurders ‘verdrinken’ in de problemen. Met een positief resultaat: het aantal en de hoogte van de huurachterstanden daalt en dat is precies wat we samen willen bereiken.” De afspraak is ook om meer met elkaar samen te werken als het gaat om inwoners met verward gedrag.

Duurzaamheid en leefbaarheid

Hoe kunnen we een bestaande wijk succesvol aardgasvrij maken? Hoe gaan gemeente, woningcorporaties en huurderorganisaties werken aan de grote opgave van de energietransitie? Om die vragen te kunnen beantwoorden is veel praktijkervaring nodig. Daarom werken gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties samen aan het aardgasvrij maken van huurwoningen. Bij groot onderhoud van woningen gaan de corporaties deze niet alleen isoleren, maar ook kijken naar mogelijkheden om zonnepanelen aan te brengen en de woningen aardgasvrij te maken. Dit alles mag niet leiden tot een stijging van de woonlasten. De woningcorporaties verwijderen de laatste open verbrandingstoestellen, zodat de woningen gezonder en veiliger worden. Prettig wonen is heel belangrijk. De huurdersorganisaties dragen een locatie aan waar de bewoners bereid zijn om mee te werken aan bijvoorbeeld een waterberging of vergroening in de directe woonomgeving


Door: Gemeente Leidschendam-Voorburg | Foto: Michel Groen/ Gemeente Ldam-Vbg