Voorburgs Dagblad | 5.000 woningen en 5.000 banen in Binckhorst

5.000 woningen en 5.000 banen in Binckhorst

mainImage

De woningbehoefte in de stad en regio is onverminderd groot. Het huidige omgevingsplan Binckhorst maakt de realisatie van 5.000 woningen en 5.000 extra banen in de Binckhorst mogelijk.

In het nieuwe coalitieakkoord ‘Samen voor de Stad’ staat dat het de wens is om in de Binckhorst meer woningen te realiseren, bovenop de ambities van het huidige omgevingsplan. Aantallen zijn daarbij geen doel op zich: uitgangspunt is de realisatie van een leefbare wijk met een mix van wonen, werken, (maatschappelijke) voorzieningen en buitenruimte.

De komende periode wordt bekeken hoe de realisatie van meer woningen en werkgelegenheid mogelijk gemaakt kan worden met behoud van het karakter van de Binckhorst.

Naar verwachting zal het formele traject hiervoor opgestart worden vanaf het voorjaar 2021. De gemeente onderzoekt of op termijn een aangepast omgevingsplan gemaakt kan worden en een juridisch-planologisch traject doorlopen kan worden. Deze procedure duurt ongeveer 4 tot 6 jaar.

De opkomst van De Binckhosrt heeft grote gevolgen voor omliggende gemeenten als Leidschendam-Voorburg dat een toename van verkeer en inwoners kan verwachten. 


Door: Nieuwsbrief Binckhorst in Beweging