Voorburgs Dagblad | Vragen over schuldhulpverlening in Ldm-Vbg

Vragen over schuldhulpverlening in Ldm-Vbg

mainImage

 Op 20 juni jongstleden heeft de fractie GBLV/Gemeentebelangen feitelijke vragen gesteld over schuldhulpverlening. De beantwoording hiervan heeft op 25 juni plaatsgevonden. Die beantwoording leidt tot aanvullende feitelijke vragen, vooral in het licht van het door de gemeenteraad vastgestelde beleidsplan Schuldhulpverlening 2017 - 2020. 

1.  Wie heeft er besloten tot een kwalitatieve evaluatie van het schuldhulpverleningsbeleid? De gemeenteraad? Het college? De portefeuillehouder? Indien de gemeenteraad of college: graag een afschrift van het betreffende besluit.

2.  Waartoe heeft de gemeenteraad bij het vaststellen van het beleidsplan Schuldhulpverlening 2017 - 2020 en Bijlage A besloten? Een periodieke monitoring gedurende de looptijd van het beleidsplan aan de hand van de indicatoren uit Bijlage A of een kwalitatieve evaluatie aan het eind van de looptijd van het plan?

3.  Als de raad heeft besloten tot een periodieke monitoring gedurende de looptijd van het plan, heeft de raad deze monitoringrapportages zoals bedoeld in de Bijlage A in de afgelopen jaren ontvangen? Zo ja, wanneer? Zo nee, dan ontvangen we die toentertijd opgestelde rapportages alsnog. Graag met de periode waarop waarop deze rapportages betrekking hebben en met de datum wanneer deze rapportages zijn opgesteld.

4.  Zijn de monitoringrapportages zoals bedoeld in de Bijlage A bij het door de gemeenteraad vastgestelde beleidsplan Schuldhulpverlening 2017 - 2020 in de afgelopen jaren überhaupt opgesteld?

5.  Wat is het hoogste bestuursorgaan van de drie bestuursorganen van de gemeente?

6.  Graag ontvangen wij de pagina van de overeenkomst tussen PLANgroep en de gemeente waarin de contractduur (begin- en einddatum) staat vermeld. Het gaat daarbij om de overeenkomst zoals die bij aanvang van de overeenkomst is gesloten. In prijzen, tarieven, kosten en persoonsgegevens op die pagina zijn wij vooralsnog niet geïnteresseerd. Deze kunnen worden weggelakt.