Voorburgs Dagblad | PvdA en Duurzaamheid

PvdA en Duurzaamheid

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Op 28 juni is het nationale Klimaatakkoord gepresenteerd dat erop gericht is de uitstaat van CO2 in Nederland in 2030 te halveren. Gemeenten krijgen een cruciale regierol bij het verduurzamen van de gebouwde omgeving. In dit kader stelt Jochem Streefkerk namens de Partij van de Arbeid de navolgende schriftelijke vragen aan het College van Leidschendam- Voorburg:

1. Op welke wijze verwerkt het college de doelstellingen en maatregelen uit het nationale Klimaatakkoord in het lokale duurzaamheidsprogramma?

2. Welke maatregelen uit het Klimaatakkoord zullen financiële consequenties hebben voor de gemeente (extra middelen of extra uitgaven)? Wanneer en op welke wijze worden deze financiële consequenties in de begroting verwerkt?

3. Om zo snel mogelijk bestaande woningen te verduurzamen bevat het Klimaatakkoord afspraken over de ‘startmotor huursector’. Ten aanzien van de verduurzaming van huurwoningen heeft de fractie van de PvdA de volgende vragen:
a. Wat zijn de bestaande afspraken tussen de gemeente en woningcorporaties over de verduurzaming van huurwoningen?
b. Via de Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming werden verhuurders tot 1 juli 2019 gestimuleerd om sociale huurwoningen te verduurzamen. Is van deze regeling gebruik gemaakt in onze gemeente? Zo ja, hoe vaak? Zo nee, waarom niet?
c. Welke maatregelen neemt het college om ervoor te zorgen dat in de periode tot 2030 zoveel mogelijk huurwoningen verduurzaamd worden? Is het college bereid om met verhuurders concrete en ambitieuze afspraken te maken over het verduurzamen van een substantieel deel van de voorraad aan huurwoningen?
d. In de periode 2020 t/m 2023 stelt het Rijk 50 miljoen euro per jaar beschikbaar voor verduurzaming van huurwoningen uit het budget van de Energie Investeringsaftrek. Welke inspanningen gaat het college, in samenwerking met verhuurders, verrichten om deze middelen te benutten voor het verduurzamen van huurwoningen in onze gemeente?
e. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat de financiële lasten voor huurders daarbij niet omhoog gaan? Kan de gemeente inhaken op het kabinetsvoornemen om te zorgen “dat huishoudens met een laag- en middeninkomen er relatief het meest op vooruit gaan” en gebruikmaken van de “425 miljoen euro die het kabinet hiervoor structureel vrijmaakt?"

4. In de zogenoemde wijkaanpak krijgt de gemeente een regierol bij het vormgeven van de energietransitie op wijkniveau. Uiterlijk eind 2021 moet de gemeente in een transitievisie warmte per wijk aangeven wanneer deze van het aardgas af gaan en welke alternatieven worden ingezet.
a. Hoe vergevorderd is de gemeente met het vormgeven van deze wijkaanpak?
b. Op welke wijze houdt de gemeente bij het vormgeven van de wijkaanpak rekening met de leeftijd van het gasnetwerk en het type bebouwing in een wijk/buurt?
c. Op welke wijze en met welk tijdspad zal de gemeente inwoners betrekken bij het opstellen van de wijkaanpak om een zo groot mogelijk draagvlak te realiseren?

5. Hoe verhouden de plannen in het Klimaatakkoord voor een warmtefonds en subsidie voor verduurzaming door eigenaar-bewoners zich tot de plannen voor subsidies en duurzaamheidsleningen in het lokale Duurzaamheidsprogramma? In hoeverre is er sprake van overlap, of zijn de regelingen juist complementair?

6. Het Klimaatakkoord zet in op het stimuleren van collectieve zonnestroom projecten. In onze gemeente is via Zon op LV een eerste project gestart voor het opwekken van zonnestroom op het dak van De Dijsselbloem.
a. Welke andere gemeentelijke daken zijn geschikt voor collectieve zonnestroomprojecten?
b. Wanneer zal de gemeente deze daken beschikbaar stellen?


Foto: Digitaal Dagblad