Voorburgs Dagblad | 'Inwoners willen extra oeververbinding'

'Inwoners willen extra oeververbinding'

mainImage

Al jaren wordt er door de lokale politici over gesproken: een extra oeververbinding over de Vliet. De coalitie spreekt inmiddels over de ‘verplaatste oeververbinding’ over de Vliet. Immers: toen bij het afsluiten voor motorvoertuigen van de noordelijke sluisbrug een oeververbinding over de Vliet verdween nam drukte op de overgebleven bruggen enorm toe. Een verplaatste oeververbinding ter hoogte van de oude betoncentrale moest de druk verlichten. De brug ligt er nog steeds niet en een kleine groep inwoners ziet dit ook liever zo blijven.

Twee weken geleden werd er door een aantal tegenstanders van een verplaatste oeververbinding ingesproken tijdens de raadvergadering. Zij maakten zich zorgen over de mogelijk toenemende drukte in hun wijk. D66 had het onderzoek naar de bereikbaarheid van onze gemeente geagendeerd. De insprekers lieten duidelijk weten dat ze tegen een verplaatste oeververbinding zijn. Vooraf was dit optreden goed afgestemd met de oppositie. Feiten en meningen werden vakkundig door elkaar gehaald. Een rommelig debat volgde en veel inwoners bleven in verwarring achter. Selectieve toegang zou betekenen dat er straks A -en B inwoners van onze gemeente zijn. Bovendien zijn de kosten voor een systeem van selectieve toegang over de komende jaren veel hoger dan de kosten voor een verplaatste oeverbinding, die er over 100 jaar nog ligt.

Benutten zoals bedoeld bleek niet haalbaar

Even terug naar de feiten. De vorige coalitie stelde onder leiding van voormalig wethouder Kist (GroenLinks) een begeleidingsgroep in met de naam ‘Benutten zoals bedoeld’. Wethouder Kist is fervent fietser en ziet een toekomst zonder auto’s voor zich. Een verplaatste brug was volgens hem niet nodig en hij stelde een begeleidingsgroep in.

Doel van de begeleidingsgroep was om te onderzoeken of het mogelijk was om met het huidige netwerk aan wegen en bruggen de openbare ruimte zo in te richten dat, in combinatie met aanvullende maatregelen, de verkeersdrukte zodanig af zou nemen zodat aan de wettelijke eisen voldaan zou worden. In het eindadvies van de begeleidingsgroep stond te lezen dat dit niet mogelijk bleek. Zelfs met ‘selectieve toegang’ zou bij lange na niet aan de eisen voldaan worden.

De begeleidingsgroep bleek verdeeld en kon niet tot een gedragen advies komen. Het rapport verdween in de kast en de bal lag bij het inmiddels nieuwe aangetreden college. Een nieuw onderzoek werd gestart waarbij een verplaatste oeververbinding geen taboe zou zijn.

Leon de la Croix zat als vertegenwoordiger van het Damcentrum ook in de begeleidingsgroep. Hij is de afgelopen dagen door veel mensen benaderd. Ook door inwoners van de wijken die zich nu lijken te roeren. Inwoners die het ‘spook van selectieve toegang’ opnieuw uit de kast zien komen. Net als andere deelnemers van de begeleidingsgroep heeft hij met grote verbazing kennisgenomen van de gang van zaken tijdens de raadsvergadering.

De la Croix: “Een groot deel van de begeleidingsgroep (inwoners en ondernemers van het Damcentrum, MKB LV, de ondernemersvereniging Leidschendam-Centrum en het bestuur van Wijkvereniging Leidschendam-Zuid) stelde in het advies aan het college dat zij constateren dat het hele pakket van maatregelen in het advies niet aan de streefwaarde zal voldoen; zo werd bijvoorbeeld de intensiteit van 5000 motorvoertuigen per etmaal over de Vlietbruggen niet bereikt. Deze norm is zowel wettelijk als door hoogste bestuursrechter vastgesteld.”

Dat de insprekers en de oppositie nu verwijzen naar dit rapport als alternatief voor een verplaatste oeververbinding is ook heel bijzonder. De la Croix vervolgt: “Selectieve toegang is door de begeleidingsgroep nooit onderzocht. Gespecialiseerd onderzoeksbureau Bonotraffics concludeert dat het effect van selectieve toegang op in ieder geval de Sluisbrug beperkt zal zijn. Daarbij hebben zij ernstige twijfel dat selectieve toegang, als maatregel, mogelijk zelfs juridisch en praktisch onhaalbaar is en vrezen voor de nadelige effecten. Inmiddels was de begeleidingsgroep tot de conclusie gekomen dat het scenario “Benutten zoals Bedoeld” van Goudappel en Coffeng niet tot de gewenste resultaten zal leiden. Het college werd derhalve geadviseerd dat de andere scenario’s heroverwogen dienen te worden. Een extra brug dus!”

Wens van de inwoners

Inmiddels is wel duidelijk dat de grote meerderheid van de inwoners tegen selectieve toegang is. De la Croix: “Dit is ook niet zo vreemd. Het zou een stap terug in de tijd zijn. De stadspoorten sluiten voor boeren en buitenlui.” Grapt De la Croix. “Straks vindt Rijswijk dat het wel erg druk is op de Geestbrug. Gaan zij dan ook de stadspoort sluiten voor inwoners van onze gemeente? Idioot beleid natuurlijk. Een verplaatste oeververbinding alleen is de oplossing niet. Echter wel een stap in de oplossing van de problemen, bovendien verdelen we de pijn. Dat een van de insprekers nu dit doodlopende rapport weer uit de kast trekt en voor selectieve toegang is mag. Echter zat zij zelf ook in de begeleidingsgroep en het lijkt er sterk op dat ze ook last heeft van een selectief geheugen en haar achterban ook selectief informeert.”