Voorburgs Dagblad | Gemeente stopt samenwerking met 'Het Goed'

Gemeente stopt samenwerking met 'Het Goed'

mainImage

De bedrijfsleiding van kringloopwarenhuis 'Het Goed' heeft een brandbrief naar alle fracties van de gemeente Leidschendam-Voorburg gestuurd. Zij voelen zich met sluiting bedreigd nu de gemeente de samenwerking heeft opgezegd. De inhoud van de brief luidt als volgt.

Vanaf de start in 2010 heeft kringloopbedrijf Het Goed in goede samenwerking met de gemeente Leidschendam-Voorburg en Avalex goede zaken bereikt voor Mens en Milieu. Vanaf 1 november 2018 is de samenwerking beëindigd. Door opzegging van de huur van De Star 9 moet Het Goed op zoek naar andere huisvesting in de gemeente. Zonder samenwerking met gemeente en Avalex kan Het Goed lastig invulling geven aan haar missie ‘werk maken door hergebruik’.

Een korte terugblik

In 2009 zoekt de gemeente Leidschendam-Voorburg met een aanbesteding een partner die creatief meedenkt bij het creëren van zogenaamde Vlietbanen (nu genoemd: participatiebanen).  Concreet verwacht de gemeente dat een aanbieder een kringloopwinkel start. De inschrijving van Het Goed komt als winnaar uit de bus.  Het Goed opent eind 2010 haar deuren aan De Star 9 en 17a.

Samenwerking op het gebied van (sociale) werkgelegenheid

Vanaf de start in 2010 tot en met 1 november 2018  heeft Het Goed – op verzoek van de gemeente en op basis van overeenkomsten - werkgelegenheid gecreeërd met het inzamelen, sorteren en verkopen van herbruikbare goederen.  Het bieden van werk(ervarings)plekken is hèt doel van het kringloopwarenhuis Het Goed Leidschendam. Voor de begeleiding van medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt ontvangt Het Goed een vergoeding. Een raamovereenkomst met afspraken wordt periodiek verlengd.

Vanaf de start in 2010 werken er dagelijks ongeveer 40 medewerkers bij Het Goed. Het aantal medewerkers dat in- en uitstroomt hangt af van de aanmelding via de gemeente en varieert van 20 tot 50 medewerkers per jaar. 

De gemeente en Het Goed zijn in de zomer van 2018 gesprekken gestart over een nieuwe raamovereenkomst over de leerwerktrajecten vanaf 1 november 2018. Met de gemeente is overeenstemming bereikt over een re-integratie overeenkomst waarbij Het Goed met gesloten beurs zorgt voor leerwerktrajecten.

Samenwerking op het gebied van inzameling en hergebruik

Het Goed heeft in 2018 in de gemeente Leidschendam- Voorburg bijna 1.000.000 kilo herbruikbare goederen ingezameld. Van deze goederen is 547.000 kilo (55%)  via de kringloopwinkel als product hergebruikt, 257.000 kilo is gescheiden aangeleverd ter recycling (in fracties als Hout, oud ijzer en papier) (26%).   Het restant van 179.000 kilo (18 %) moet als restafval worden verwerkt.

Met de inzameling en hergebruik van herbruikbaar huisraad levert Het Goed een bijdrage aan een inclusieve en circulaire samenleving.  Het Goed ontvangt tot 1 november 2018 een vergoeding via Avalex voor het inzamelen en hergebruiken van goederen. De vergoeding is gebaseerd op de vermeden inzamel- en verwerkingskosten. Kosten die de gemeente via Avalex ook zal maken als Het Goed er niet zou zijn.

Eind september 2018 werd duidelijk dat Avalex de overeenkomst per 1 november 2018 opzegde. De reden is dat de gemeente de kosten van de inzamelvergoeding niet meer wenst te vergoeden.

Gevolgen van de opzegging van de samenwerking

Sinds 1 november voert Het Goed zonder vergoeding en voor eigen rekening huishoudelijk afval af, afkomstig van particuliere huishoudens uit uw gemeente.

De missie van Het Goed is “werk maken door hergebruik”. Hierbij is financieel rendement nooit een doel, maar een minimaal break even situatie wel een minimale voorwaarde om onze missie (blijvend) te kunnen vervullen. De levensvatbaarheid van Het Goed staat onder grote druk.

Gesprekken met de gemeente en Avalex voor een budgetneutrale vergoeding  (op basis van vermeden inzamel -  en verwerkingskosten) hebben helaas niet geleid tot verdere afspraken.

Het niet meer vergoeden van Het Goed betekent niet een bezuiniging voor de gemeente.  Avalex zal meer kosten maken om de goederen in te zamelen en te verwerken. Ook verdwijnen de mogelijkheden om inwoners in verschillende taakgebieden werkervaring op te laten doen, waardoor ze beter inzetbaar zijn bij het reguliere bedrijfsleven.

Wij vragen een heroverweging van het besluit tot beëindigen van de samenwerking tussen gemeente, Avalex en Het Goed. Voor meer informatie kunt u terecht bij ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Sandra Wierstra

Regionaal Bedrijfsleider Het Goed