De gemeente Leidschendam-Voorburg zet in op preventie om te voorkomen dat inwoners schuldhulpverlening nodig hebben. Het vroeg in kaart brengen van financiële problemen en ingrijpen waar dat nodig is, betekent dat de stap naar een zwaar hulpverleningstraject minder vaak nodig is. ,,Nauwe samenwerking tussen gemeenten en (maatschappelijke) netwerkpartners werpt duidelijk zijn vruchten af”, zegt de gemeente in een verklaring.

Wethouder Werk en Inkomen Nadine Stemerdink: “Voor veel inwoners met schulden geldt dat ze niet alleen een financieel probleem hebben maar ook andere, daarmee samenhangende maatschappelijke en sociale problemen. Daarom trekken we op met netwerkpartners in het sociaal domein om problemen vroegtijdig in kaart te brengen en aan te pakken. We willen mensen in een zo vroeg mogelijk stadium helpen om te voorkomen dat ze  in de schuldhulpverlening terecht komen.”

Tijdig ingrijpen

Door samenwerking met onder andere woningbouwcorporaties, is er een belangrijke stap gezet in het vroegtijdig signaleren. De meeste mensen met schulden hebben naast financiële problemen ook andere problemen, bijvoorbeeld in de relationele sfeer of er leven opvoedkundige vraagstukken. Ook is het voor deze groep mensen lastig een baan te vinden en te houden. Vroegtijdig aanpakken betekent dat de stap naar een zwaar hulpverleningstraject minder vaak nodig is. Per 1 januari 2017 wordt ook de wettelijke adempauze van maximaal een half jaar ingezet. In specifieke situaties mogen mensen met schulden in die periode niet benaderd worden door schuldeisers. Dit geeft mensen de tijd om problemen op te lossen en hun leven weer op orde te krijgen.

Voorlichting en inzet van vrijwilligers

Preventieve maatregelen vormen een belangrijk onderdeel van de aanpak die Leidschendam-Voorburg hanteert. Daarbij valt te denken aan goede voorlichting in de vorm van budgetcursussen, maar ook de inzet van vrijwilligers en spreekuren in de wijk. Dit doet de gemeente niet alleen, maar samen met maatschappelijke partners. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar gezinnen met minderjarige kinderen, jongeren, ouderen, laaggeletterden, zzp’-ers en statushouders. Dit zijn kwetsbare doelgroepen op het gebied van schuldhulpverlening.

Integrale aanpak

Door de problemen van mensen met schulden tijdig in samenhang met elkaar in beeld te brengen, kan effectief gewerkt worden aan het verbeteren van de situatie. Uitgangspunt is en blijft dat inwoners zelf verantwoordelijk zijn en in eerste instantie zelf moeten proberen hun problemen op te lossen. Als dat niet lukt, pakt de gemeente haar verantwoordelijkheid om te ondersteunen. Belangrijke voorwaarde is dat inwoners gemotiveerd zijn om uit hun financiële problemen te komen en zich inzetten om hun schulden op te lossen.

foto VD.