De veel besproken en gevoelige nieuwbouw op de Rijnlandlaan staat voor dinsdag op de agenda tijdens de commissie Openbaar Gebied.  Als voorbeschouwing heeft het College de volgende punten naar buiten gebracht.

– Vaststellen van het stedenbouwkundig plan Rijnlandlaan (plan 4) voor de realisering van sociale woningbouw (54 appartementen), een school voor voortgezet onderwijs (vmbo Veurs Voorburg), uitgeefbare grond voor kinderopvang, een vergroot speelplein voor basisschool De Dijsselbloem en inrichten openbaar gebied (zo veel mogelijk groen karakter);
– In te stemmen met het openen van een grondexploitatie voor de integrale gebiedsontwikkeling (exclusief vergroten speelplein Dijsselbloem);
– Op basis van de huidige berekeningen voor de uitvoering van het plan een bedrag van € 339.000 ten laste te brengen van de algemene reserve vrij besteedbaar en in te stemmen met de bijbehorende begrotingswijziging;
– Het investeringskrediet 20091083 PO Nieuwbouw Dijsselbloem op te hogen met een bedrag van € 58.000 (inclusief BTW) voor het vergroten van het speelplein van basisschool De Dijsselbloem, conform motie schoolplein Dijsselbloem d.d. 11 april 2017;
– Herbevestigen van het raadsbesluit van 5 juli 2016 dat geen verklaring van geen bedenking afgegeven hoeft te worden voor dit (binnen het vastgestelde basis ruimtelijk kader passend) stedenbouwkundig plan.

De conclusie is dat er voor Plan 4 gaat worden gekozen. Tijdens een onlangs gehouden informatiebijeenkomst voor onder andere omwonenden bleek dat veel bewoners hier helemaal niet enthousiast over zijn.

foto VVD archief. De VVD-raadsleden Louise Kortman en Bert Eleveld (links) vinden dat dit nieuwproject helemaal de verkeerde kant op gaat