Er is een vertrouwensbreuk tussen het bestuur en de OR van Stichting Woej Leidschendam- Voorburg. Vanavond zal dit in de commissievergadering Maatschappelijke Activiteiten aan de orde komen.

foto van Bart Bakker.

Het opzeggen in het bestuur wordt ondersteund door een handtekeningenactie


In een brief meldt de Ondernemingsraad aan het bestuur het volgende:

Bestuur Stichting Woej

Ester Bauhuis

Nico Soek

Marion Langendonk

Marcus van Beyma

Huib van Mierlo

Leidschendam-Voorburg, 7 oktober 2015

Geachte bestuur,

Naar aanleiding van uw schrijven dd. 6 oktober het volgende.

In juni jl. plaatst u een bericht op intranet waarbij u aangeeft dat u uw wijze van besturen wilt professionaliseren. U geeft hierbij aan dat u heeft gekozen voor een model van Toezichthoudend bestuur en dit wil bespreken met de medewerkers.

Vervolgens licht u uw besluit toe in het coördinatorenoverleg. In dat overleg geeft de OR aan dat zij graag betrokken was geworden en advies wil uitbrengen. Tijdens deze toelichting geeft u formeel aan dat u vindt dat dit besluit niet adviesplichtig aan de OR is.

Op 8 juli jl. deelt de OR u nogmaals schriftelijk mede dat zij het op prijs had gesteld als zij eerder in deze besluitvorming gekend was. De OR is namelijk van mening dat volgens de WOR artikel 25 lid 1 sub e dit besluit wel adviesplichtig is.

31 augustus vindt een gesprek plaats tussen de OR en de bestuursleden Piet Peters en Marcus van Beyma.

Tijdens dit gesprek is bevestigd dat de OR en het bestuur indertijd hebben afgesproken om open en transparant met elkaar om te gaan. Het bestuur geeft hierbij aan dat tijdens het proces van de keuze voor een bestuursmodel men simpelweg vergeten is met de OR om tafel te gaan. Afgesproken wordt om op de eerstvolgende bestuursvergadering van 7 september het verzoek van de OR om een onderbouwde adviesaanvraag te bespreken.

Op de bestuursvergadering van 7 september is de adviesaanvraag omtrent het bestuursmodel niet besproken. De OR is hiervan niet op de hoogte gesteld en wordt wederom genegeerd.

De OR concludeerde hieruit dat u zich niet aan afspraken houdt en de OR niet als serieuze gesprekspartner ziet.

Naast deze feiten zijn er al eerder zorgelijke signalen van medewerkers door de OR ontvangen over het instructief functioneren van het bestuur. Deze verlammende interventies verzwakken de kwaliteit en productiviteit van ons functioneren en zijn uitgelegd in een brief hetgeen resulteerde in het opzeggen van het vertrouwen door de OR in een aantal bestuursleden op 9 september.

Op 11 september heeft u nog niet gereageerd op de opzegging van het vertrouwen en ontvangt de OR de signalen dat u van plan bent het vertrouwen in de voorzitter op te zeggen. De OR wordt hierin wederom genegeerd en ziet zich genoodzaakt een tweede indringender schrijven te sturen.

Eerst naar aanleiding van deze tweede brief vindt er diezelfde dag nog een gesprek met een delegatie van het bestuur, OR en de directeur plaats.

Tijdens dit gesprek worden weer afspraken gemaakt:

–      met de betreffende bestuursleden worden individuele gesprekken gevoerd

–      Het ultimatum van de tweede brief wordt opgeschort

–      Binnen het bestuur worden tot en met 21 september geen besluiten genomen

–      Op 21 september vindt het volgend overleg tussen de beide delegaties plaats.

Twee dagen na deze afspraak geeft u aan dat u diezelfde dag toch nog een overleg heeft gepland met een externe deskundige, het bestuur, de voltallige OR en de directeur. Deze chaotische uitnodiging heeft veel verwarring gegeven, daar u eerder in een mondeling gesprek had aangegeven dat er geen overleg zou plaatsvinden die avond.

Daarnaast deed u voorkomen alsof deze afspraak de uitdrukkelijke wens van de OR was. Dit is niet zo.

De afspraak was om uitsluitend de tijd te nemen voor de individuele gesprekken.

Na de gesprekken met twee bestuursleden en wethouder Floor Kist heeft de OR toch weer een handreiking naar het Bestuur gedaan om inhoudelijk in gesprek te gaan over de stijl van besturen. Deze handreiking is 21 september jl. met de delegatie van het bestuur besproken en dd. 22 september door middel van een advies aan het Bestuur schriftelijk bevestigd. Tevens wordt in deze handreiking aangegeven dat de OR tot de conclusie is gekomen dat de bestuursleden met de beste intenties hebben gehandeld. Echter de manier van besturen en communiceren van het bestuur ziet de OR als een grote bedreiging van de groei van Woej en het welbevinden van haar medewerkers.

Afspraak was om dit advies op 6 oktober met de delegatie van de OR en de delegatie van het Bestuur te bespreken en dat er tot 6 oktober geen posities ter discussie werden gesteld.

Op 6 oktober in de ochtend verneemt de OR echter dat, tegen de afspraak in, de voorzitter de avond ervoor door het voltallige bestuur is weggestemd. Niet alleen als voorzitter, maar tevens als bestuurslid. Wederom voelt de OR zich genegeerd en niet serieus genomen in haar afspraken.

Dit is voor de OR de druppel. Hiermee wordt zij voor de vierde keer genegeerd. Dit geeft absoluut geen vertrouwen voor verdere samenwerking. Het ontbreekt het bestuur aan gevoel voor verhoudingen om bij zorgvuldige besluitvorming partijen mee te nemen. Het bestuur lijkt vooral zijn eigen gang te gaan, een eigen agenda te hebben en geen respect voor de OR te hebben.

De OR heeft de inhoud van deze brief op hoofdlijnen gisteren meegedeeld aan een delegatie van uw bestuur. Wederom werden wij bevestigd geen ontvankelijkheid cq reflectie te ervaren op ons bericht. Integendeel, u schrijft een verwijtende brief dat de OR procedureel obstructie pleegt om in gesprek te komen. Niet door de procedurele houding van de OR, maar door de gestelde prioriteiten van het bestuur is kostbare tijd verloren gegaan.

Wij zijn als OR de vertegenwoordiging van het personeel van Woej en zijn met circa 700 vrijwilligers al jaren constructief bezig de organisatie beter te maken. Iedereen draagt hier op zijn eigen positieve, opbouwende en professionele wijze aan bij. Wij zijn daar trots op.

Wij zien deze wijze van werken het afgelopen jaar niet terug in het bestuur. Daarnaast hebben we de afgelopen periode niet gezien dat het bestuur de OR serieus neemt en niet open en transparant is in haar communicatie. Ze hebben geen enkele aansluiting bij de organisatie. Voor zo een bestuur is in de organisatie geen draagvlak en de OR ziet zich daarom genoodzaakt het vertrouwen in het hele bestuur bij deze en onvoorwaardelijk op te zeggen.

Namens de OR

Marjan Koot

Voorzitter

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Voorburg? Gratis abonneren!