Uitgerekend op de dag dat minister Sander Dekker het Sijtwendepark bezoekt, komt de Vereniging Vrienden Sijtwendepark (VVS) met een persverklaring naar buiten. De huidige situatie van het park zit hen nog altijd diep. De verklaring van Marten Koen, perswoordvoerder VVS en
Bram van Popering, voorzitter, luidt als volgt.

,,Op 20 februari jl. informeerde het College van B&W van Leidschendam/Voorburg de raadsleden dat in opdracht van de gemeente in het geheim een “boekje” was gemaakt over het burgerparticipatieproces rond het Sijtwendepark. Het boekje is gemaakt in de periode april – juni 2017 op basis van een aantal beleidsnotities van het Rijk en van de gemeente. In de brief van het College aan de Raad geeft het College aan: “Deelnemers aan het proces stonden tegenover elkaar en konden niet tot gezamenlijke keuzes komen. Daarom heeft de gemeente uiteindelijk zelf moeten besluiten welke oplossing het beste paste bij de bewoners- en gebruikerswensen, de omgeving en de financiële mogelijkheden. Het project heeft juist door deze eigen dynamiek geleid tot meerdere leer- en aandachtspunten”.

,,Het bevreemdt de Vereniging Vrienden Sijtwendepark (VVS) dat in het participatieproces betrokken burgers niet bij dit evaluatieproces betrokken zijn. De waarde van dit evaluatieboekje en de doelmatigheid van de daaraan bestede middelen wordt sterk betwijfeld. Met name omdat de verantwoordelijke wethouder Stemerdink in een gesprek met het bestuur van de VVS in juni 2017 aangaf dat zij zeker niet meer dezelfde fouten zou maken, waarvan sprake was bij de eerdere vaststelling van het hondenlosloopgebied in Park Arentsburgh”.

,,De VVS kan uit het verloop van het besluitvormingsproces alleen maar constateren dat de gemeente weinig lessen heeft geleerd, noch uit recente vergelijkbare gevallen, noch uit het geheim gehouden “boekje” dat de gemeente liet maken. De VVS constateert dat met het evaluatieboekje raadsleden niet in staat worden gesteld om kennis te nemen van de ervaringen van de andere partijen in het proces om zo tot een meer volledig en evenwichtig beeld te komen”.

,,De Vereniging Vrienden Sijtwendepark, als vertegenwoordiger van ca. 300 betrokkenen bij dit inspraakproces, had graag haar bijdrage aan deze evaluatie geleverd en naar wij aannemen, ook de enkele omwonenden die, met de wethouder, vanaf het begin pleitten voor een beperking van het aantal parkbezoekers en de blokkering van het parkeerterrein. Zo had duidelijker kunnen worden waarom het voorstel van de wethouder, dat in de laatste inspraakbijeenkomst als dictaat werd gepresenteerd, in een stemming door niemand van de aanwezigen werd gesteund, maar toch is doorgezet”.

Foto VD. De honden in het Sijtwendepark zijn nog altijd een veel besproken onderwerp.

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Voorburg? Gratis abonneren!