Tijdens de commissievergadering Openbaar Gebied inzake de nieuwbouwplannen van Schakenbosch werd door inspreker Tjaard de Vries een duidelijk signaal afgegeven. ,,De eigenaar wil Park Schakenbosch herontwikkelen”, sprak hij. ,,De gemeente verleent hieraan medewerking. De wethouder kiest ervoor de herontwikkelingsplannen te plaatsen in het kader van de Omgevingswet. Daarmee sorteert de gemeente voor. De Omgevingswet is nog geen wet, sterker er zijn zeer veel bedenkingen tegen deze concept-wet.  Het wordt door deskundigen ook wel een Afwijkingswet genoemd. En het is vooral hierom dat er dus voor de plannen inzake Park Schakenbosch vanaf nu garanties nodig zijn,  om niet met toekomstige verrassingen en essentiële wijzigingen te worden geconfronteerd. De wensen van omwonenden/belanghebbenden zijn duidelijk:

  • Behoud de zorgbestemming. Er is grote steun voor het Initiatief van de Groep Vlaming
  • Stel een klankbordgroep in. Niet door loting, maar samengesteld uit mensen van eerdere klankbordgroepen Schakenbosch. Zij hebben de benodigde kennis en ervaring voor een optimale burgerparticipatie
  • Behoud Park Schakenbosch
  • Behoud de Dierenweide
  • Beoordeel de plannen in een bredere context. Er gaat in de omgeving van Schakenbosch nog veel meer gebouwd worden
  • Doe een uitvoerige Milieu Effect Rapportage
  • Maak bindende afspraken over parkbeheer, herbeplanting, behoud waardevolle bomen, voor nu en voor de toekomst
  • Geen hoogbouw in dit waardevolle gebied.
  • Volg de huidige wet- en regelgeving
  • Leg afspraken vast in een juridisch bindende overeenkomst

Tjaard de Vries: ,,Park Schakenbosch is een groene oase in onze gemeente. Dat willen wij zo houden. Het is een cultuur-historisch waardevol gebied met specifieke ecologische kwaliteiten. Wij rekenen erop dat u bij de behandeling en beoordeling en monitoring van deze plannen alert en zorgvuldig te werk zult gaan.  Wij rekenen op een verstandige aanpak, want Leidschendam-Voorburg dient het predicaat Groene Gemeente daadwerkelijk waar te maken. Niet alleen mooie woorden, maar ook mooie daden. Dit geldt ook voor de eigenaar.”.

foto VD Archief. Tjaard de Vries.