Het College van Leidschendam- Voorburg ontving een brief van het bestuur van theater Ludens. Hierin staat dat de zittingstermijn van de bestuursleden eindigde en dat het voltallige bestuur zich niet beschikbaar stelt voor een nieuwe termijn. De reden hiervoor is gelegen in een fundamenteel verschil van inzicht tussen bestuur en directie over de koers van het theater en met name de (verantwoording van de) beschikbare directie-uren.  Opvallend is dat Ludens veel subsidie krijgt. Sterker nog, het gaat om 180.000 euro gemeenschapsgeld……

Het College informeerde de gemeenteraad met deze raadsbrief over de brief van het theaterbestuur en de reactie van het College aan het bestuur.

  1. Inhoudelijke toelichting

Het college ontving op 28 november 2016 een brief van het bestuur van theater Ludens. Het bestuur geeft daarin aan dat het voltallige bestuur zich niet beschikbaar stelt voor een nieuwe termijn als de huidige zittingstermijn op 13 december 2016 eindigt.

Het bestuur refereert in deze brief aan de ontstaansgeschiedenis van theater Ludens, de weeffout die daarbij is ontstaan en de gesprekken die met de directie van het theater zijn gevoerd over de benodigde aantal uren voor de directie. Een advies van een extern deskundige die in opdracht van het bestuur en met instemming van de directie tot een advies over de benodigde formatie kwam, leidde vervolgens niet tot een oplossing tussen bestuur en directie.

Het bestuur heeft nu aan het college instemming gevraagd een interim-bestuurder aan te stellen. In de antwoordbrief van het college aan het theaterbestuur (zie bijlage) wijst het college op de verantwoordelijkheden van het bestuur zoals in de statuten staat vermeld en worden een aantal aanvullende opmerkingen gemaakt.

De coördinatoren van het theater hebben aan het college aangegeven dat er op korte termijn een nieuw bestuur actief kan zijn. Het college heeft hiervan kennis genomen, maar constateert dat de statuten van het theater helder zijn over de verantwoordelijkheid om in bestuursleden te voorzien. Die verantwoordelijkheid ligt bij het bestuur.

Het college hecht er aan te melden dat op juiste besteding van de gemeentelijke subsidies door het theater zal worden toegezien. Mochten subsidiegelden niet of niet juist worden besteed, dan zal het college daarop passend reageren.

De commissie MA is in een besloten gedeelte van de vergadering van 1 december jongstleden door wethouder Rozenberg van de brief van het theaterbestuur op de hoogte gebracht. Met het uitbrengen van deze raadsbrief is er voor het college geen aanleiding meer om op geheimhouding van het daar besprokene aan te dringen. Het opheffen van die geheimhouding berust evenwel bij de raad.

foto VD Archief. Theater Ludens.