Een aantal verenigingen en organisatie heeft bij de Provincie een klacht ingediend over de wijze hoe de gemeente Leidschendam-Voorburg communiceert. Uit onderstaande brief, die in het bezit is van onze redactie, blijkt dat het persbericht van de gemeente Leidschendam-Voorburg, waarin wordt gesproken over een beperkte bomenkap langs de A4, bij veel mensen in het verkeerde keelgat is geschoten en onjuistheden zou bevatten. De zaak wordt in ieder geval hoog opgenomen. De inhoud van de brief luidt als volgt:

Geacht College,

Hierbij vragen ondergetekende namens Recreatiecentrum Vlietland B.V., Wim ter Keurs namens verschillende Milieu- en Natuurorganisaties, Ed Krijgsman namens de Vereniging Vrienden van Vlietland en André van Velzen namens de in Vlietland gevestigde Watersportvereniging Leidschendam-Voorburg en Omstreken, uw aandacht voor het navolgende.

Afgelopen woensdag ontvingen wij van verschillende journalisten de mededeling dat zij een persbericht hadden ontvangen van de provincie Z-H en de gemeente Leidschendam-Voorburg inzake de bomenkap in Vlietland (zie bijlage). De kop van dit persbericht is `Bomenkap langs de A4 blijft beperkt´. Deze kop is helaas niet juist en belangrijke delen van de inhoud van dit persbericht zijn ook bezijden de waarheid. Dit persbericht en de inhoud daarvan verraste ons. Niemand van de provincie of de gemeente heeft de moeite genomen dit persbericht in concept met één van ons te bespreken of één van ons deze informatie toe te zenden. Indien er vooraf wel overleg of op andere wijze afstemming had plaatsgevonden, dan had voorkomen kunnen worden dat dit persbericht is verzonden met onjuiste informatie.

 

Na lezing van het betreffende persbericht moet worden geconcludeerd dat niet weersproken wordt door de provincie en de gemeente dat er “meer dan 1000 bomen in Vlietland gekapt gaan worden” zoals door de uitvoerder van het werk is verklaard. De provincie en de gemeente stellen alleen dat er “89 herplantplichtige bomen” – dit zijn grote bomen -verwijderd worden en geven tegelijk impliciet toe dat er complete kaalslag zal plaatsvinden op een strook grond van 1500 meter lang bij 40 meter breed. Dit betekent dat er 60.000 m2 (!) groen (of te wel een oppervlakte van circa 9 voetbalvelden) bestaande uit niet volgroeide (waaronder veel recent door PZH geplaatste dure) bomen, houtopstanden en struiken zal verdwijnen in Vlietland ter hoogte van de Rijksweg A4. In totaal zullen zodoende zeer waarschijnlijk niet “meer dan duizend bomen” maar vele duizenden bomen, houtopstanden en struiken vernietigd worden met alle dramatische consequenties van dien voor het watersport-, recreatie- en natuurgebied Vlietland en de ecologie ter plaatse!

Het persbericht suggereert dat er minder bomen gekapt gaan worden dan aanvankelijk de bedoeling van de provincie was en door direct betrokkenen gevreesd werd. Hier blijkt echter totaal geen sprake van te zijn. De oorspronkelijke plannen voor kap van bomen en vernietiging van houtopstanden en struiken blijven onverkort gehandhaafd, zo heeft de ter zake verantwoordelijke medewerker van de gemeente ons desgevraagd bevestigd. De recreatiewaarde van Vlietland zal hierdoor gedurende vele jaren ernstig aangetast worden en de plannen voor realisatie van nieuwe voorzieningen zullen ook jarenlang uitgesteld moeten worden.

Door de omvangrijke bomenkap in en om Vlietland zal men vanuit Vlietland immers veel meer overlast gaan ondervinden van de steeds drukker wordende Rijksweg A4 en het voorbijrazende verkeer. Lelijk uitzicht, verkeerslawaai en ongezonde lucht zal het recreëren in Vlietland lang onplezierig maken. Dit temeer omdat er de komende 6 à 7 jaar grootschalige werken zullen plaatsvinden t.b.v. de Rijnlandroute zoals de bouw van tot 11,5 meter hoge viaducten, de aanleg van een tunnel met een werkterrein pal tegen Vlietland aan en de verlegging van de Rijksweg A4 met 80 meter tot in het recreatiegebied Vlietland. Hiervoor zal er vrijwel constant in en om Vlietland gereden worden met bulldozers, vrachtauto’s en ander zwaar materieel. Ook hierdoor zal heel veel overlast en schade veroorzaakt worden.

In het persbericht van de provincie en de gemeente is door de communicatiemedewerker van de provincie de heer E. Sterenborg het navolgende citaat in de mond gelegd van de verantwoordelijke gedeputeerde van de provincie: “Vanzelfsprekend is de omgeving door de Gasunie vooraf ingelicht”. Wat de heer Sterenborg klaarblijkelijk niet wist is, dat de gemeente Leidschendam-Voorburg twee dagen voor de kap door de Gasunie werd ingelicht dat deze zou aanvangen en Vlietland B.V. door de provincie slechts 1 dag voor de kap begon!

In het persbericht van de provincie en de gemeente staat de verantwoordelijke wethouder van de gemeente geciteerd met de tekst “Ik vertrouw erop dat de provincie bij de verdere werkzaamheden alle belanghebbenden tijdig blijft betrekken`. Hiermee wordt gesuggereerd, dat men alle belanghebbenden tot nu toe tijdig heeft betrokken. Dit is t.a.v. Vlietland helaas volstrekt onjuist. Vlietland B.V., milieu- en natuurorganisaties, verenigingen en bedrijven in Vlietland zijn allesbehalve tijdig betrokken en geïnformeerd over werkzaamheden t.b.v. de Rijnlandroute. Ten aanzien van de voornoemde bomenkap is dit – zoals hiervoor aangegeven – zelfs pas 1 dag voor de kap is gestart meegedeeld! Over de mogelijke kap van bomen binnen de gemeentegrens van Leidschendam-Voorburg ten behoeve van de verlegging van gasbuizen heeft de provincie nooit iets meegedeeld, zodat direct betrokkenen zoals Vlietland B.V. en de voornoemde organisaties daar geen rekening mee hebben kunnen houden.

Medewerkers van de gemeente Leidschendam-Voorburg hebben verklaard, dat zij ook niets wisten van mogelijke kap van bomen binnen de grenzen van de gemeente ten behoeve van verlegging van gasbuizen en dat de gemeente twee dagen voor de kap is begonnen werd meegedeeld door de Gasunie dat dit ging gebeuren. (N.B. uit zeer recent gegeven antwoorden van B&W op schriftelijke vragen die door politieke partijen zijn gesteld over de betreffende bomenkap in Vlietland blijkt dat de gemeente hierover voor het eerst iets te horen kreeg op 17 november jl. via afschriften van de door de Gasunie ambtshalve ingediende kapmelding bij het ministerie van Economische Zaken zonder dat daarop actief toelichting en uitleg is gegeven, zodat dit bericht de ter zake verantwoordelijke ambtenaren en bestuurders pas zeer onlangs heeft bereikt).

In het persbericht van de provincie en de gemeente staat een woordvoerder van de gemeente verder geciteerd met de tekst “Gemeente Leidschendam-Voorburg heeft in alle fasen van het project Rijnlandroute met de provincie gesproken. Daarbij heeft de gemeente verschillende wensen ingebracht, zoals over het beperken van overlast voor de omgeving en over betere inpassing in het landschap”. Medewerkers van de gemeente hebben Vlietland B.V. meegedeeld dat dit in ieder geval niet geldt voor de kap van bomen in Vlietland binnen de gemeentegrenzen van L-V. Hier heeft de provincie nooit iets over aan de gemeente meegedeeld, zo heeft men desgevraagd meegedeeld.

Dat Vlietland B.V., milieu- en natuurorganisaties, de vereniging Vrienden van Vlietland en verenigingen als De Watersportvereniging Leidschendam-Voorburg en Omstreken volledig verrast werden door de aankondiging dat er een enorme kaalslag zal plaatsvinden in Vlietland staat beschreven in de brief aan GS en PS van de provincie die op 19 december is verstuurd (zie bijlage). In de bijgaande brief is de provincie verzocht mee te werken aan bomenbesparende kap. Wij hopen van harte dat u als eindverantwoordelijke opdrachtgever alsnog zult besluiten daar medewerking aan te verlenen!

Gezien het voornoemde verzoeken wij u een nieuw persbericht uit te doen gaan waarin op een eerlijke en transparante wijze inzicht wordt gegeven in de daadwerkelijk te veroorzaken schade aan natuur en milieu en daardoor aan de recreatiewaarde van Vlietland omwille van de aanleg van de Rijnlandroute. Verder verzoeken wij u in dit persbericht aan te geven op welke wijze u de betreffende schade zo veel en zo goed mogelijk zal trachten te beperken. Tot slot verzoeken wij u in het nieuwe persbericht aan te geven op welke wijze u de schade die wordt toegebracht denkt te gaan compenseren.

Over het voornoemde voeren wij graag overleg met u en/of uw ambtenaren en verzoeken u aan te geven wanneer dat mogelijk is.

Vriendelijke groet,

Bart Carpentier Alting, directeur Recreatiecentrum Vlietland B.V., Rietpolderweg 1, 2266 BM Leidschendam, tel. 0654662004, mede namens:

Wim ter Keurs namens verschillende Milieu- en Natuurorganisaties (tel. 071-5613043),

Ed Krijgsman voorzitter van de Vereniging Vrienden van Vlietland (tel. 070-3276819) en

André van Velzen voorzitter de in Vlietland gevestigde Watersportvereniging Leidschendam-Voorburg en Omstreken (tel. 0647792757