Het voornemen om 1.000 bomen in Vlietland te gaan kappen, krijgt nog een (politiek) staartje. Inmiddels heeft de provinciale fractie van de Partij voor de Dieren actie ondernomen. Zij hebben dan ook de volgende vragen aan de Provincie gesteld:

1) Is het juist dat de provincie opdracht heeft gegeven of gaat geven voor de kap van meer dan 1000 bomen in Vlietland en zo ja waarom?
2) Is het juist dat dit gebeurt/is gebeurd zonder voorafgaand overleg met de gemeente Leidschendam-Voorburg, het recreatiecentrum Vlietland en andere direct belanghebbenden? Kunt u dit nader toelichten?
3) Is het juist dat u hebt toegezegd om direct belanghebbenden goed en tijdig te informeren over mogelijke bomenkap in Vlietland? Zo ja, waarom hebt u dat dan niet gedaan?
4) Waarom kiest u ervoor om zo massaal 1000 bomen te kappen, terwijl bomen juist in belangrijke mate bijdragen aan de gezondheid van mens en dier en in hoge mate CO2 opvangen?
5) Hebt u overwogen om de bomen niet te kappen, of minder bomen te kappen en is er een mogelijkheid om, ingeval de bomen verwijderd moeten worden, de bomen uit te graven en te sparen? Zo ja, wat zijn hierbij uw overwegingen geweest en wat zijn de kosten als de bomen gespaard blijven?
6) Bent u met ons van mening dat de kap van 1000 bomen ernstige nadelige gevolgen heeft voor de natuur- en recreatiewaarde van het gebied? Zo nee, kunt u beargumenteerd uitleggen waarom niet? Zo ja, wat gaat u doen om dit te herstellen?
7) Welke waarde hecht u aan het natuur- en recreatiegebied Vlietland en wat is het u waard om de bomen te sparen?
8) Waarom zijn  de afgesproken geluids- en zichtwerende schermen langs de A4 bij Vlietland nog niet aangelegd (deze zouden er al in 2013 staan) en wanneer worden deze alsnog aangelegd?

A.H.K. van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Provinciale Staten Zuid-Holland

foto archief VD. Wordt dit straks het beeld in Vlietland?

Zie ook:

VVD boos over plannen voor het kappen van 1.000 bomen

‘Meer dan 1000 bomen gekapt in Leidschendam-Voorburg’