Tijdens de Commissie Openbaar Gebied is ingesproken over de bouwplannen van Schakenbosch aan de Veursestraatweg.  Zo sprak men in namens de huisarts Kirstine de Vlaming en de groep daaromheen, genaamd ‘De groep De Vlaming’. De tekst luidde als volgt:

 • Wij hebben eerder een aantal wijzigingsvoorstellen ingediend, op basis van onze visie voor Goede Ruimtelijke Ontwikkeling.
 • Vier elementen Park, Zorg, Ontmoeten en een daarbij passend Woonaanbod.
 • Het concept-RK geeft de huisartsen nu onvoldoende vertrouwen: er ontbreekt een heldere keus voor invulling van de zorgfunctie van het gebied. In die zin past het kader ook niet op de intentie van de projectontwikkelaar, die wel …..
 • Het past ook niet bij uw eigen beleidsuitgangspunten zoals vastgelegd in uw Woonvisie en uw Sociaal Akkoord.
 • Een citaat uit de Woonvisie 2016-2020:

“De gemeente bouwt zelf geen woningen en beschikt nauwelijks over bouwlocaties. Het woonbeleid moet vooral samen met partijen. De gemeente schept waar mogelijk de voorwaarden waaronder die partijen kunnen bijdragen aan het woonbeleid.  Instrumenten die daarbij kunnen worden ingezet zijn met name huisvestingsverordening, prestatieafspraken met woningcorporaties en het ruimtelijk beleid (via ruimtelijke kaders, intentieovereenkomsten en anterieure overeenkomsten).”

Het element zorg: Het vertrouwen van huisartsen kan worden versterkt:

 • Als een Gezondheidscentrum een harde voorwaarde wordt in het RK
 • Dit GZC multidisciplinair wordt ingevuld, en wordt gekoppeld aan woningen in dit gebied voor mensen die vitaal oud worden: levensloopbestendige woningen
 • Zorg aan huis kan worden geboden, inclusief snelle toegang tot specialistische hulp
 • Daarbij ook een Eerste Lijns Voorziening (zorghotel) aanwezig is
 • En zowel woningen als GZC voorzien zijn van het benodigde instrumentarium.

Eric Venghaus kan daar nader op ingaan.

Kort over het element ontmoeten:

 • Alle studies geven aan dat bewegen en ontmoeten essentieel zijn voor gezond leven zeker bij ouder worden.
 • Behoud dan ook de Kerk/Veurhuis voor de komende jaren met functie van ontmoetingscentrum
 • En behoud het publieke parkkarakter. Kosten voor onderhoud kunnen beperkt blijven door keus van de inrichting én het zaken als “vrienden van Schakenbosch”, sponsors en basis onderhoud door hoveniersopleidingen, Wellandt college etc.

Samengevat: neem uw verantwoordelijkheid voor de toekomst van deze gemeente en kies nu voor een integrale ontwikkeling van dit unieke terrein. Het laatste stuk groen waar ruimte, rust, wonen en zorg kunnen samenkomen.

foto VD Archief. De oude panden op het terrein van Schakenbosch.