De 76-jarige Mary Oosterveer heeft diverse keren bij de commissie- en raadsvergaderingen ingesproken om zich hard te maken voor het ouderenbeleid. Ze heeft zich voor veel zaken voor ouderen ingespannen. ,,Mijn bemoeienis in deze zit erop en is een langdurig project tijdens de afgelopen commissievergadering afgesloten,” zegt Mary Oosterveer, die in haar speech, waarin een aantal passages hieronder is overgenomen, de volgende punten duidelijk tot uiting liet komen.

,,Het is beschamend dat het nodig is dat ik voor de zesde keer hierover moet komen inspreken omdat er nog steeds geen besluit is genomen,” aldus Oosterveer. ,, Deze meest vergrijsde gemeente van Nederland (20 % van de inwoners) zou een voorbeeld dienen te zijn m.b.t. het ouderenbeleid. In de raadsvergadering van 7 april 2015 is een breed gesteunde motie aangenomen. Deze hield in dat een onderzoek zou worden gehouden onder de doelgroep van 65+-ers of behoefte is aan papieren informatie.

In plaats van de genoemde motie uit te voeren probeerde wethouder Kist weer een Seniorenkrant op te richten en nodigde de voormalige redacteuren van de Seniorenkrant voor een gesprek uit. De twee redacteuren waren het niet eens met de wijze waarop de wethouder e.e.a. wilde opzetten en haakten af vanwege het feit dat zij voor werving van de financiën moesten zorgen en een eventueel verlies zelf moesten dragen. Dit voorstel was eveneens in strijd met hetgeen in de OpenRaadhuisavond was afgesproken. Om die reden haakten de andere deelnemers ook af.De Klankbordgroep bestond niet meer.

Op 1 juli 2015 werd in de Raadsvergadering door de heer Paardekooper (CDA) voorgesteld een focusgroep op te richten om een onderzoek te starten. Alhoewel de motie van 7 april deze vorm van onderzoek niet had aangegeven, ging de Raad toch met dit voorstel akkoord. Mijn voorstel om een enquête te houden onder alle 65+-ers in de gemeente werd niet aangenomen. Het ambtenaren-apparaat had deze eenvoudige opdracht kunnen uitvoeren. Er werd echter een duur extern bureau ingehuurd dat ongeveer 10.000 euro heeft gekost. Mijn voorstel was alle senioren aan te schrijven en dat zou aan portokosten 9.660 euro hebben gekost. Bovendien zou dan wél een goed beeld zijn geweest m.b.t. de behoefte aan informatie op papier. Met het onderzoek dat is uitbesteed zijn 500 burgers benaderd waarvan er slechts 25 zijn geïnterviewd. Dat aantal is niet representatief voor ruim 14.000 65+ers van onze gemeente.

,,De Ouderengids weer uitgeven zoals in 2010-2011 dus niet in afgeslankte vorm. Eveneens kan daarin informatie m.b.t. de WMO worden opgenomen. Gezien de vermelding van velerlei instanties en adviezen welke in genoemde Ouderengids vermeld stonden konden de ouderen zelfstandig uitzoeken waar behoefte aan was. Het opnieuw uitgeven van deze gids zal veel onnodige telefoontjes en tijd van de ambtenaren uitsparen, bovendien maakt het de ouderen hierdoor minder afhankelijk. Als u De Ouderengids van 2010 heeft doorgenomen, dan heeft u kunnen zien hoe belangrijk dit naslagwerk voor ouderen is.

Dit geldt eveneens voor het College dat verantwoordelijk is voor het Ouderenbeleid. De Ouderengids hoeft niet jaarlijks te worden uitgegeven. “Contact met overheid mag niet alleen digitaal”. Dit zei de Nationale Ombudsman op 10 januari in het tv-programma Nieuwsuur.”

foto VD: Mary Oosterveer tijdens de laatste commissievergadering Maatschappelijke Activiteiten.

 

 

 

 

 

Reageer op dit artikel