In een gemeentelijk kwaliteitshandvest legt de gemeente vast welke normen en prestaties gelden bij de uitoefening van de taken en het uitvoeren van activiteiten. Onze redactie is uiteraard reuze benieuwd wat uw ervaringen met de gemeente zijn. Worden onderstaande normen gehaald? Mail uw ervaring naar [email protected]

Doel is om:

  • voor inwoners helder te maken welke prestaties zij van de gemeente mogen verwachten en
  • de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening te verbeteren en naar de toekomst toe te waarborgen.

Wat zijn de afspraken?
Een aantal afspraken geldt voor de gehele organisatie. Andere onderwerpen vallen onder een bepaalde directie/afdeling. Zo geldt bijvoorbeeld voor de hele organisatie dat een telefoon binnen zes keer overgaan wordt opgenomen. Deze norm ligt hoger voor het centrale telefoonnummer (14 070). Hier wordt de telefoon binnen vier keer overgaan opgenomen.

Kwaliteitshandvest voor 2009

Organisatiebrede kwaliteitsafspraken
1. telefoon binnen 6 x overgaan opnemen
2. centrale nummer (14 070) binnen 4 x overgaan opnemen
3. bezwaarschriften worden binnen 14 weken afgehandeld
4. meldingen MOR worden binnen 2 weken afgehandeld
5. correspondentie wordt binnen 8 weken afgehandeld
6. vergunningen worden binnen de wettelijke termijn afgehandeld

Servicecentrum
7. telefooncentrale neemt binnen 4 x overgaan op (algemene nummers)*
8. als u met afspraak naar de balie komt, bent u binnen 5 minuten aan de beurt
9. als u ons een e-mailt stuurt, wordt deze binnen één werkdag (eenvoudige vragen) en maximaal vier werkdagen (complexe vragen) beantwoord.
10. als u een aanvraag om vergunning van de Algemene Plaatselijke Verordening indient, wordt deze binnen 4 weken (eenvoudige) en maximaal 6 weken (complexe) afgehandeld, met uitzondering van de exploititievergunning en evenementenvergunning (binnen 8 weken).

Sociale zaken
11. binnen 8 weken wordt een aanvraag Wwb/ IOAW afgehandeld.
12. binnen 2 weken wordt een aanvraag voor een voorschot in het kader van Wwb/ IOAW afgehandeld.
13. binnen 6 weken wordt een aanvraag voor bijzondere bijstand afgehandeld.
14. Binnen 5 werkdagen na aanmelding bij het UWV werkplein vindt er een gesprek met de cliënt plaats over zijn of haar mogelijkheden voor inschakeling op de arbeidsmarkt.

Dienstverlening, vergunningen en belastingen (DVB)
15. binnen 4 weken wordt een aanvraag tot kwijtschelding van onroerende-zaakbelastingen (OZB), afvalstoffenheffing, rioolrechten en hondenbelasting afgehandeld.
16. binnen 5 maanden wordt een bezwaarschrift tegen de WOZ-waarde afgehandeld.
17. binnen 8 weken wordt een bezwaarschrift tegen de belastingplicht van gemeentelijke belastingen afgehandeld.
18. binnen 1 week wordt een ontvankelijke aanvraag voor een lichte bouwvergunning voor een dakkapel die past in het bestemmingsplan en die voldoet aan de toetsingscriteria van de Welstandsnota afgehandeld.
19. binnen 4 weken wordt een ontvankelijke aanvraag voor overige lichte bouwvergunningen afgehandeld.
20. binnen 8 weken wordt een ontvankelijke aanvraag voor een reguliere bouwvergunning afgehandeld.
21. binnen 1 week wordt een vergunning voor asbestverwijdering afgehandeld.
22. binnen 6 weken wordt een sloopvergunning afgehandeld.
23. bij lichte, reguliere of eerste fase reguliere bouwvergunningen waarvoor een ontheffing kan worden verleend, wordt de ontheffingsprocedure gestart:
24. bij een binnenplanse ontheffing: binnen 3 weken na completering van de aanvraag
25. bij een buitenplanse ontheffing: binnen 6 weken na completering van de aanvraag
26. wanneer geen zienswijzen zijn ontvangen, wordt de bouwvergunning verleend binnen 2 weken na beëindiging van de ontheffingsprocedure.

Accommodaties
27. binnen 3 weken wordt een eenmalige huuraanvraag (bijvoorbeeld het huren van een zaaltje) afgehandeld.

Jeugd, onderwijs en sport (JOS)
28. uiterlijk 31 december van het lopende jaar wordt een aanvraag voor onderwijshuisvesting afgehandeld (conform verordening, aanvragen worden één maal per jaar vastgesteld).
29. binnen 6 weken wordt een beschikking met betrekking tot leerplicht of vervangende leerplicht afgehandeld

Woningen, voorzieningen en leefbaarheid (WVL)
30. uiterlijk 31 december van het lopende jaar wordt een subsidieaanvraag afgehandeld.
31. incidentele subsidieaanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend en worden binnen 10 weken afgehandeld.

Brandweer
32. binnen 12 weken wordt een aanvraag voor een gebruiksvergunning afgehandeld.
33. binnen 4 weken wordt een brief om advies inzake brandveiligheid afgehandeld

Ruimtelijke Ontwikkeling (RO)
34. binnen 3 weken wordt een aanvraag voor een ontheffing onder de Winkeltijdenwet afgehandeld.
35. binnen 6 weken wordt een aanvraag voor een ontheffing van het parkeerverbod in het promenadegebied Herenstraat en omgeving afgehandeld.
36. binnen 6 weken worden vragen van bedrijven afgehandeld.
37. binnen 6 weken worden binnenkomende enquêtes (op het vakgebied) afgehandeld.
38. binnen 2 weken worden vragen van burgers, makelaars, taxateurs en notarissen over de bodemgesteldheid afgehandeld.

Ruimtelijk Juridisch Beleid (RJB)
39. binnen 14 weken wordt een aanvraag tot verkoop van gemeentegrond aan burgers (snippergroen) afgehandeld.

Stockfoto.

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Voorburg? Gratis abonneren!