Kort voor aanvang van de raadsvergadering heeft het COA laten weten dat ze alleen met Leidschendam- Voorburg zaken willen doen bij een minimale instroom van 400 asielzoekers. Mocht het CDA aangeven dat ze 400 teveel vinden, dan wordt het AZC afgeblazen op het terrein van Schakenbosch. De inhoud van de brief luidt als volgt:

Het COA heeft kennisgenomen van uw raadsvoorstel inzake de mogelijke vestiging van een azc in het voormalig zorgcomplex aan de Veursestraatweg 185 in uw gemeente.

Een aantal door u voorgestelde opties zijn voor het COA niet uitvoerbaar.

Voor de vestiging van een asielzoekerscentrum op deze locatie is een minimale gebruiksperiode van 5 jaar noodzakelijk en een minimale omvang van 400 asielzoekers. Om een asielzoekerscentrum adequaat te kunnen exploiteren, zowel wat betreft de financiën als de kwaliteit van de opvang, is een ondergrens van 400 asielzoekers nodig. Ook een ingroeimodel is voor het COA bespreekbaar alleen vanaf 400 opvangplekken.

De huidige ontwikkelingen in de wereld doen vermoeden dat de vraag naar extra opvang

op de korte termijn niet zal afnemen. Het komende jaar zullen naar verwachting 30.000 nieuwe opvangplekken moeten worden gecreëerd.

Naast veel nieuwe asielaanvragen heeft het COA ook te maken met vergunninghouders in de opvangcentra, die wachten op een woning binnen een Nederlandse gemeente. Daarnaast probeert het COA te anticiperen op de komst van de groep zogenaamde nareizigers; familieleden van mensen die inmiddels een vergunning hebben gekregen en op een later moment naar Nederland zullen afreizen.

Dit mede in relatie met de oproep die de regering aan alle gemeenten heeft gedaan om op korte termijn meer opvangplaatsen beschikbaar te stellen.

Om bovenstaande redenen willen we u verzoeken om medewerking te verlenen aan het vestigen van een tijdelijk asielzoekerscentrum in het voormalig zorgcomplex aan de Veursestraatweg 185 voor minimaal 400 asielzoekers voor een periode van 5 jaar. 2 van 2

Indien de raad besluit dat er minder asielzoekers op deze locatie kunnen worden opgevangen, zal er geen asielzoekerscentrum kunnen worden gerealiseerd. Wel is het COA bereid om nader te onderzoeken of er eventueel noodopvang op deze plek mogelijk is. Hierover kunnen wij u op dit moment echter nog geen uitsluitsel geven en zall nader onderzocht moet worden.

Uiteraard zou de gemeente er ook voor kunnen kiezen om zelf op deze locatie tijdelijk huisvesting voor statushouders te realiseren.

Wij zien uw antwoord met belangstelling tegemoet en zijn uiteraard bereid dit verzoek

nader toe te lichten.

Mochten wij u van verdere informatie kunnen voorzien, dan vernemen we dit graag. Hoogachtend,
Centraal Orgaan

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Voorburg? Gratis abonneren!