De actiegroep ‘Red de Rijnlandlaan’ is boos op wethouder Lia de Ridder (d66), die in een brief aan het College zware kritiek van de omwonenden krijgt te voortduren. De inhoud van deze brief, die in handen is van onze redactie,luidt als volgt.

Geachte leden van het college van B&W, geachte raadsleden,

Naar aanleiding van de op 29 november 2017 gepresenteerde alternatieve plannen voor de locatie Rijnlandlaan te Voorburg (https://www.lv.nl/file/2468/download ), wil ik namens de actiegroep REDRIJNLANDLAAN het volgende opmerken.

Omwonenden waarderen de ontvangst en presentatie, maar zijn absoluut niet tevreden met de gepresenteerde plannen.

Wij, als omwonenden, zijn teleurgesteld, verbaasd en boos dat wethouder De Ridder en haar ambtenaren niet luisteren naar de gemeenteraad en de buurtbewoners.

Gezien de beraadslagingen en besluitvorming in de gemeenteraad vergadering over de Kleinplaspoelpolder mocht met recht verwacht worden dat een deel van de sociale woningbouw zou worden overgeheveld naar de locatie Kleinplaspoelpolder.

Dit is verder niet terug te vinden in de op 29 november 2017 gepresenteerde plannen. Wij hadden verwacht dat het aantal tot minder dan 30 woningen zou worden teruggebracht.

Nog steeds gaan de plannen uit van bijna 60 woningen, nu in hogere flatgebouwen met meer woonlagen dan in het eerste plan. Nog steeds te weinig groen en ruimte: wat extra bomen ingetekend bij een parkeerplaats ziet er op tekening groener uit, maar het blijft een parkeerplaats.

Bij de presentatie hebben omwonenden aangegeven welke van de gepresenteerde plannen het beste alternatief is.

Kiezend uit 4 kwaden, is als minst kwade variant de vierde gekozen, de variant met de nieuwe flatgebouwen parallel aan het water van de Pr. Irenelaan met de kopse kant naar de H. van Boeijenlaan (voorstel 4, zie tekening). Maar met de duidelijke kanttekening dat 60 woningen veel te veel is. Verder vinden wij dat er op een grotere afstand van de bestaande bebouwing gebouwd moet worden.

De twee getekende flatgebouwen moeten één gebouw worden. Dit heeft als voordeel dat de twee liften voor het gehele complex beschikbaar zijn. Als er een lift door storing uitvalt, is de andere lift in het gebouw te gebruiken. Ook moet het gebouw lager worden.

Om de voorkomen dat de grote bomen langs de sloot aan de Pr. Irenelaan gekapt moeten worden voor de verbreding van die sloot in verband met de extra waterberging, menen wij dat een nieuwe sloot voor die extra waterberging gesitueerd moet worden parallel aan de H. van Boeijenlaan.

Ook hebben omwonenden tijdens de presentatie aangegeven dat het Veurs Voorburg op de locatie Rijnlandlaan 1 (de locatie van het afgebroken schoolgebouw van college t Loo) zou moeten worden gebouwd. (Dit is het meest gewenst, maar dit was helaas geen variant). Bij voorkeur zonder verdere woningbouw.

Parkeren blijft een heikel punt, bij wisselparkeerplaatsen wordt te weinig rekening gehouden met de overlap waardoor op bepaalde tijdstippen grote parkeeroverlast zal ontstaan.

Ook aan de sociale veiligheid van het schoolplein van de nieuwe Dijsselbloem wordt voorbij gegaan. Nog steeds is het geheel omgeven door schoolgebouwen, die dus buiten schooltijden verlaten zijn. Een voetpad verandert daar weinig aan, er moet zicht zijn vanuit woningen waar ook ’s nachts, in het weekend en in de vakantie mensen zijn. Zonder dat is er sprake van een schoolplein waar onwenselijke situaties kunnen ontstaan, te denken valt aan een hangplek, waar fikkies worden gestookt en drugs worden gebruikt.

Bovendien zal een voetpad tussen 2 onbewoonde gebouwen door velen van ons in het donker als sociaal onveilig worden ervaren.

Verder is ook een fietspad gewenst.

Wij merken nogmaals op dat de locatie Rijnlandlaan bij uitstek geschikt is voor senioren, vanwege de ligging nabij winkels en openbaar vervoer, in combinatie met de maatschappelijke voorzieningen (wijkrestaurant, stages) die o.a. het Veurs Voorburg kan bieden. Wij menen dan ook dat de appartementen alleen aan senioren toegewezen mogen worden. Een seniorencomplex.

Ik sprak met dhr Remco Hulsbergen, directeur van het Veurs Voorburg en Yvonne Bood van Vlietkinderen, die allebei heel positief staan ten opzichte van projecten met en voor senioren.

Ik hoop dat u inziet dat deze voordelen van de locatie voor senioren niet verkwanseld mogen worden.

Jonge, valide woning zoekenden kunnen best op een wat grotere afstand van OV en voorzieningen wonen, zij zijn in staat lopend of fietsend enige kilometers te overbruggen.

De senior moet een locatie met uitstekende voorzieningen worden gegund.

Ouder worden we –hopelijk- allemaal, en we moeten heel lang zelfstandig kunnen blijven wonen. De locatie Rijnlandlaan biedt daarvoor een optimaal voorzieningenpakket.

Onze conclusie is dat de plannen moeten worden gewijzigd.

Actiegroep Red de Rijnlandlaan

foto VD. Bewoners zijn boos.De bijeenkomsten over de Rijnlandlaan worden dan ook druk bezocht.

Reageer op dit artikel