De provincie en de gemeente Leidschendam-Voorburg hebben een gezamenlijk persbericht verstuurd met de kop “Bomenkap in Vlietland blijft beperkt. ,,Aangezien de betreffende informatie volstrekt onjuist is vraagt dit om een reactie”, zegt Bart Carpentier Alting, directeur van Recreatiecentrum Vlietland. ,,In het persbericht van de provincie en de gemeente wordt niet weersproken dat er meer dan 1000 bomen gekapt gaan worden (zoals door de uitvoerder van het werk is verklaard).  De provincie en de gemeente stellen alleen dat er “89 herplantplichtige bomen” -dit zijn grote bomen-verwijderd worden en geven tegelijk toe dat er complete kaalslag zal plaatsvinden op een strook grond van 1500 meter lang bij 40 meter breed”.

,,Dit betekent dat er 60.000 m2 (!) groen bestaande uit niet volgroeide vaak recent geplante dure bomen, houtopstanden en struiken zullen verdwijnen in Vlietland ter hoogte van de Rijksweg A4 (ter vergelijking dit is de oppervlakte van circa 9 voetbalvelden!). In totaal zullen zodoende duizenden bomen, houtopstanden en struiken vernietigd worden met alle dramatische consequenties van dien voor Vlietland, en de ecologie ter plaatse”.

,,De recreatiewaarde van Vlietland zal hierdoor de komende jaren ernstig aangetast worden en de plannen voor realisatie van nieuwe voorzieningen zullen ook jarenlang uitgesteld moeten worden. Door de omvangrijke bomenkap in en om Vlietland zal men vanuit Vlietland immers veel meer overlast gaan ondervinden van de steeds drukker wordende Rijksweg A4 en het voorbijrazende verkeer. Het recreëren in Vlietland, waar jaarlijks meer dan 1 miljoen mensen komen, wordt daardoor aanmerkelijk minder plezierig door lelijk uitzicht, verkeerslawaai en ongezonde lucht. Dit temeer omdat er de komende 6 à 7 jaar grootschalige werken zullen plaatsvinden t.b.v. de Rijnlandroute zoals de bouw van tot 11,5 meter hoge viaducten, de aanleg van een tunnel met een werkterrein pal tegen Vlietland aan en de verlegging van de Rijksweg A4 met 80 meter tot in het recreatiegebied Vlietland. Gedurende deze werken zal er vrijwel constant in en om Vlietland gereden worden met bulldozers, vrachtauto’s en ander zwaar materieel. Dit alles veroorzaakt uiteraard eveneens grote overlast en schade.

In het persbericht van de provincie staat als citaat: “Vanzelfsprekend is de omgeving door de Gasunie vooraf ingelicht”. Wat men klaarblijkelijk niet durft toe te geven is dat de gemeente Leidschendam-Voorburg twee dagen voor de kap werd ingelicht en Vlietland B.V. slechts 1 dag voor de kap begon!

In het persbericht staat een woordvoerder van de gemeente geciteerd met de tekst “Ik vertrouw erop dat de provincie bij de verdere werkzaamheden alle belanghebbenden tijdig blijft betrekken”. Hiermee wordt gesuggereerd dat men alle belanghebbenden tot nu toe tijdig heeft betrokken. Dit is onjuist. Vlietland B.V., milieu- en natuurorganisaties, verenigingen en bedrijven zijn allesbehalve tijdig betrokken en behoorlijk geïnformeerd over werkzaamheden t.b.v. de Rijnlandroute. Ten aanzien van de voornoemde bomenkap is dit, zoals eerder aangegeven, zelfs pas 1 dag voor de kap is gestart meegedeeld!”.

,,Over de mogelijke kap van bomen binnen de gemeentegrens van Leidschendam-Voorburg ten behoeve van de verlegging van gasbuizen heeft de provincie nooit iets meegedeeld , zodat direct betrokkenen zoals Vlietland B.V. daar geen rekening mee hebben kunnen houden. De gemeente Leidschendam-Voorburg was ook niets bekend over mogelijke kap van bomen binnen de grenzen van de gemeente LV ten behoeve van verlegging van gasbuizen en werd twee dagen voor de kap begon compleet verrast door de mededeling dat dit ging gebeuren, zo heeft men Vlietland B.V. desgevraagd meegedeeld. Veel politieke partijen hebben de provincie en de gemeente ter verantwoording geroepen over de kaalslag in Vlietland en daarover vragen gesteld. Hierbij is de hoop uitgesproken dat er nog bomen besparende maatregelen genomen kunnen worden! Immers tot op heden heeft de provincie nog niet kunnen motiveren wat de reden is om de kaalslagstrook 40 meter breed te maken”.

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland is één van der partijen die zich boos maakt over de kaalslag in natuur- en recreatiegebied Vlietland. De partij heeft direct vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. Fractievoorzitter Carla van Viegen in de Provinciale Staten van Zuid-Holland: “Dit heeft zeer nadelige gevolgen voor de natuur, het milieu en onze gezondheid. Ik wil daarom van de provincie horen wat ze gaat doen om dat te herstellen, welke waarde de provincie hecht aan Vlietland en wat het Gedeputeerde Staten waard is om de bomen te sparen. Bovendien zijn er nog steeds geen geluids- en zichtwerende schermen langs de A4 bij Vlietland geplaatst. Dat zou in 2013 al gebeuren. Ik wil weten of, en wanneer, die schermen er alsnog komen.”

foto VD. Het toekomstige beeld in Vlietlanden.