'Straten moeten weer schoon worden'

mainImage
'Straten moeten weer schoon worden'

“De straten in Leidschendam-Voorburg moeten weer schoon”, aldus Astrid van Eekelen, wethouder Milieu en Duurzaamheid. “De afgelopen periode hebben we gezien dat vooral bij de ondergrondse containers veel (illegaal) afval wordt gedumpt en zakken worden bijgeplaatst. Dat is slecht voor het aanzien en de leefbaarheid van de wijk en een grote ergernis voor iedereen. We moeten als gemeente, Avalex en inwoners de handen ineen slaan, om deze klus te klaren. We zijn ‘Samen aan Zet’ om dit aan te pakken.”

Een van de speerpunten van het college is het aanpakken van de problemen rondom afvalinzameling. De gemeente zet in op een goede dienstverlening door Avalex, het verminderen van restafval en een efficiënte afvalinzameling. Afgelopen periode zijn diverse maatregelen genomen die hieraan hebben bijgedragen, maar de service kan en moet beter. Gekozen is voor actie op de korte termijn en een strategie voor de lange termijn om te komen tot een oplossing.

Maatregelen voor de komende maanden

Als eerste wordt het Clean Team ingezet om de straten schoon te houden. Het zwerfafval wordt opgehaald, het vervuilde straatbeeld wordt intensief aangepakt en de leefbaarheid in de wijken wordt op deze manier aanzienlijk verbeterd. Ten tweede heeft Avalex de opdracht gekregen om de ondergrondse containers vaker te legen, zodat inwoners hun gescheiden afval goed kunnen wegbrengen en er geen zakken meer naast de containers worden geplaatst omdat deze te vol is.

Ten derde wordt zo spoedig mogelijk een mobiel grofvuil brengstation ingezet. Op centrale plekken in de gemeente, dichtbij huis, kan men terecht voor het wegbrengen van klein grofvuil en snoeiafval. Tot slot wordt de service aan inwoners verbeterd door weer wekelijks in te zamelen bij de laagbouw. Avalex heeft de opdracht gekregen om hier zo snel mogelijk mee te starten zodra hiervoor capaciteit beschikbaar is. Voor de inwoners blijft het gratis om grofvuil aan huis te laten ophalen. Avalex heeft het aantal ritten vermeerderd en efficiënter ingericht, zodat de termijn van vijf werkdagen nu wel wordt gehaald.

Handhaving

Maar naast alle maatregelen wordt er ook strenger opgetreden door handhaving bij illegale dumping van afvalzakken of grofvuil in de openbare ruimte. Wethouder Openbare Ruimte Nadine Stemerdink: “De openbare ruimte is van ons allemaal en we zijn met zijn allen verantwoordelijk om deze schoon en netjes te houden. De mannen en vrouwen van Stadsbeheer werken dagelijks hard aan schone straten, wijken en winkelcentra, maar dat kunnen zij niet alleen”.

Duurzaamheid

Het college heeft grote ambities op het gebied van duurzaamheid. Voor het afvalbeleid betekent dat onder andere dat er in 2020 nog maar maximaal 100 kg restafval per persoon per jaar is. Astrid van Eekelen: “Met het huidig afvalbeleid wordt deze doelstelling niet gehaald en dat is niet acceptabel. Het afvalbeleid wordt daarom kritisch herzien en we passen het waar nodig aan om deze doelstelling te bereiken. We onderzoeken of nascheiding, eventueel in combinatie met voorscheiding, leidt tot lagere kosten, meer service aan inwoners en ook minder restafval.”

Begroting Avalex

Het bestuur van Avalex heeft op 6 juli jl. ingestemd met de gewijzigde begroting voor 2018 en de primaire begroting voor 2019. Avalex was van plan de bijdrage voor 2018 voor Leidschendam-Voorburg te verhogen met € 142.396 vanwege de systematiek van het direct toerekenen van kosten. Op aandringen van Leidschendam-Voorburg is deze verhoging voor dit jaar niet doorgevoerd. Dit geeft het college extra financiële ruimte om aanpassingen door te voeren in de uitvoering van het afvalbeleid.


Foto: Digitaal Dagblad