Ingezonden: 'Schade aan Vlietland'

mainImage
Ingezonden: 'Schade aan Vlietland'

Naar wij vernamen is er binnenkort een overleg tussen bestuurders van de gemeenten Leiden, Leidschendam-Voorburg en Voorschoten met de gedeputeerden Vermeulen en Weber. Het onderwerp zal ongetwijfeld ook de geluidsproblematiek langs de A4 zijn.

Zoals u weet heeft de provincie een privaatrechtelijke contractuele verplichting tot het plaatsen van geluidschermen langs de A4 ter hoogte van Vlietland en de Vogelplas Starrevaart. Bovendien hebben provinciebestuurders diverse malen mondeling en schriftelijk aangekondigd dat dit geluidsscherm geplaatst zal worden.

Ook werd dit tot eind 2017 aangekondigd op bouwborden in Vlietland. Hierdoor heeft de provincie zich ook verplicht tot nakoming van deze toezeggingen jegens de inwoners van Voorschoten.

De partijen die via een zgn. derdenbeding verbonden zijn met dit contract hebben inmiddels de Provincie en BAM via hun advocaat gesommeerd hun verplichtingen na te komen.

Tevens hebben wij een samenvatting (bijgaand) gemaakt van de door de Provincie aangevoerde argumenten tegen de aanleg van geluidschermen en tonen wij aan waarom deze argumenten onjuist zijn.  Mocht u voor het een en ander nadere toelichting behoeven, zijn wij gaarne bereid u deze te verstrekken.

Hoewel wij uiteraard niet precies weten wat de gedeputeerden u komen vertellen, willen wij toch een vermoedelijk door hen naar voren te brengen punt onder uw aandacht brengen. Men zal waarschijnlijk voorstellen om het geluidscherm langs de A4 tot een mogelijke verplichting van Rijkswaterstaat te trachten te maken.

Men zal dan voorstellen dat de betrokken gemeenten tezamen met de Provincie een bedrag bijeen leggen, waarna de Minister van Verkeer gevraagd zal worden om een bovenwettelijke maatregel te treffen die zal inhouden dat te zijner tijd een geluidscherm zal worden aangelegd.

Dit zal pas kunnen als de A4 een definitieve vorm heeft gekregen, dus als de geplande aanvullende baan naar 2x5 banen is gerealiseerd. Onze contacten met Rijkswaterstaat geven aan dat dit op zijn vroegst in 2028 zal kunnen plaatsvinden. De kans dat Rijkswaterstaat hieraan mee zal willen werken is zo goed als nul aangezien dit geen wettelijke verplichting is en dit hen veel geld zou kosten. Het zal u duidelijk zijn dat dit gezien het voornoemde geen acceptabele optie is en dat niet aan dit Provincie idee moet worden meegewerkt.

De Provincie en BAM moeten gewoon hun contractuele verplichtingen en gedane toezeggingen nakomen. Dit in het belang van duizenden inwoners van Voorschoten die last hebben van het verkeerslawaai. Voorts wordt schade gedaan aan de recreatiewaarde van Vlietland en komt de betrouwbaarheid van de (provinciale) overheid in het geding.

Wij wensen u veel succes met het door u te voeren overleg met de voornoemde gedeputeerden en het vasthouden aan standpunten die ter zake staan verwoord in de door de gemeenteraden van Voorschoten en Leidschendam-Voorburg unaniem aangenomen moties. Deze maken ook onderdeel uit van het dit jaar gesloten coalitieakkoord in Voorschoten!

Met vriendelijke groet,

Gerard Wisse
Kees Meershoek
Ruud Henkus


Foto: Digitaal Dagblad