Ingezonden: Alarm (!), Woon- of Filestad?

mainImage
Ingezonden: Alarm (!), Woon- of Filestad?

Over Park Schakenbosch, Duivenvoorde Corridor en The Mall of the Netherlands. De Burgerinitiatief Groep Leidschendam-Noord slaat alarm. De Gemeente Leidschendam- Voorburg ziet zichzelf graag als een ‘Groene Woonstad’. De Gemeente is echter in een niet te stuiten tempo bezig met de ‘ontgroening’ van onze gemeente. En dat niet alleen: de gemeente is
hard op weg een ‘Filestad’ te worden met alle vervuilende en gezondheidbedreigende gevolgen van dien.

De lokale politiek sprak in maart 2018 nog uit, dat ‘met alle belanghebbenden moet worden bekeken hoe we op een mooie manier woningen toevoegen aan onze gemeente en er ook aandacht is voor de ruimtelijke kwaliteit en het groen’. Een uitspraak in verkiezingstijd. Hier komt niets van terecht. Het ontbreekt in de voorfase van al deze plannen aan burgerparticipatie en samenhang. En het meest alarmerend is dat het beleid een volstrekt verkeerde volgorde kent.

Allereerst Park Schakenbosch: daar beslist de gemeente met de eigenaar (of is het andersom?) dat daar maximaal 325 woningen gebouwd mogen worden (met daarbij een toename van het aantal auto’s en verkeersbewegingen). Het laatste groene park van onze gemeente wordt hiermee een woonwijk.
Vrijwel elke inwoner van onze gemeente kent de ontwikkelingen in de Duivenvoorde Corridor: steeds meer woningen dan ooit de bedoeling was schaden dit unieke gebied onomkeerbaar.

The Mall of the Netherlands wordt een prachtig vernieuwd winkelcentrum. Dat wel. Maar er is een probleempje: de verkeersinfrastructuur is niet op orde. De files die er nu al elke week weer staan zullen zonder twijfel gaan toenemen (prognose aantal bezoekers per jaar: 12-14 miljoen!!) en gaan
leiden tot verkeersinfarcten, niet alleen op de wegen in de nabijheid van het winkelcentrum, maar ook verder in onze gemeente (Veursestraatweg!) en zullen zelfs voor regionale problemen gaan zorgen.

De lokale politiek sprak voor de verkiezingen nog eensgezind uit met alle belanghebbenden in gesprek te zullen gaan om draagvlak te creëren. Van burgerparticipatie in deze plannen komt niet of nauwelijks iets terecht. Zelfs belanghebbenden worden pas betrokken als de essentiële
beslissingen al zijn genomen. En nog voordat er onderzoek is uitgevoerd naar geluid, vervuiling , gezondheid en veiligheid. De Initiatiefgroep stelt tevens vast dat er geen enkele samenhang in de plannen is te ontdekken. In beleidsjargon heet dit ‘het ontbreken van integraliteit’. En wie gaat
straks de gevolgen dragen en krijgt de rekening gepresenteerd? Juist, de burgers van onze gemeente.

De Burgerinitiatief Groep Leidschendam-Noord roept alle lokale partijen op pas op de plaats te maken: ga nu eindelijk eens eerst meten (luchtkwaliteit) en corrigeer daarna de plannen en breng al die bouwplannen met elkaar in verbinding. Het is de hoogste tijd om samen met constructieve
burgers naar oplossingen te zoeken, want burgers dreigen wederom de dupe te worden van dit gemeentelijk beleid (files, vervuiling en kosten), omdat de gemeente veel te laat de hulp inroept van het kabinet.
Het is 5 minuten voor 12, er zijn nog kansen, maar de tijd dringt. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald. Alle lokale politieke partijen hebben een grote verantwoordelijkheid op zich geladen. De gemeenteraadsleden zouden zich veel beter en met historisch besef in deze dossiers
moeten verdiepen en zich niet verschuilen achter een vorige gemeenteraad en een eerder college.

Eerdere beslissingen kunnen wel degelijk worden teruggedraaid dan wel aangepast. Daar is lef en politieke wil voor nodig. En tot slot: College van B&W, het schrijven van een brief aan het kabinet gaat echt niet helpen. Lokale politiek: neem uw verantwoordelijkheid!

Namens vele betrokken en bezorgde burgers en belanghebbenden,
De Burgerintiatief Groep Leidschendam-Noord,

Karen de Mos
Willy Smit
Cees Oosterbeek
Rob van Engelenburg
Tjaard de Vries


Foto: Digitaal Dagblad