Gemeentebelangen en PvdA hebben een brief gestuurd over inpassing van de Rijnlandroute bij Vlietland aan hun collega’s van Provinciale Staten Zuid-Holland. Met deze brief wil men extra druk zetten op de provincie om de toegezegde compenserende maatregelen te nemen  rond Vlietland en de Vogelplas. Zij vinden dat de aanleg van de Rijnlandroute de natuur- en landschappelijke waarde van deze gebieden bedreigt. Er zijn reeds vele bomen en struiken gekapt. De geluidhinder zal met de nieuwe weg aanzienlijk toenemen. De provincie heeft in het verleden diverse toezeggingen gedaan om goede geluidwerende voorzieningen aan te leggen en om de weg aan het zicht te onttrekken.

Zowel Vlietland als de Vogelplas vervullen voor Leidschendam-Voorburg een belangrijke functie, maar ook voor de regio als geheel. Inmiddels is Zuid-Holland met de aanleg van de weg begonnen. De zorgen over een goede inpassing van de Rijnlandroute worden raadsbreed gedeeld. In februari j.l. heeft de Raad Leidschendam-Voorburg – net als Voorschoten – hierover unaniem een motie aangenomen, maar dat heeft  nog niet tot actie geleid.

Het voorstel om een gezamenlijke brief aan Provinciale Staten te sturen, werd positief ontvangen in de Commissie Openbaar Gebied. Ook de milieu- en natuurorganisaties rond dit gebied steunen het initiatief. Als de Gemeenteraad op 30 mei instemt met de brief zal deze mede namens hen worden verstuurd.

Monica Velù, woordvoerder GBLV: “Ons College heeft onze motie toegezonden aan het College van Gedeputeerde Staten. Maar we weten dat onze collega’s in Provinciale Staten zich hierover eerder ook al zorgen hebben gemaakt. We willen hen daarom oproepen ons pleidooi voor compenserende maatregelen te steunen.”

Marjan van Giezen, fractievoorzitter PvdA, foto VD. “We zijn blij met de positieve reactie van onze collega’s in de Raad. Een Raadsbrief is een goed signaal dat alle partijen zich zorgen maken. Het gaat ons niet om de aanleg van de weg zelf, maar om het goed inpassen ervan. We willen graag gezamenlijk optrekken, ook met de milieu- en natuurorgansaties, want Vlietland en de Vogelplas is er voor ons allemaal. “

 

Reageer op dit artikel