Voorburgs Dagblad | Weer vragen over komst CompaNanny

Weer vragen over komst CompaNanny

mainImage
Het inmiddels beruchte pand aan de Rembrandtlaan.

De komst van kinderdagopvanganisatie ComPanny naar de Opstandingskerk aan de Rembrandtlaan blijft de gemoederen bezighouden. Zp stelde naast D66, GBLV ditmaal raadslid Gijs Dupont enkele vragen hierover aan wethouder Jan Willem Rouwendal. 

De vragen en de beantwoording luiden: 
Vraag 1
Heeft CompaNanny met de aankoop van het gebouw het gehele perceel, inclusief de parkeerplaatsen vóór het gebouw, aangekocht?.

Antwoord
Nee, Compananny heeft niet de gronden in de omgeving van het gebouw aangekocht die in
eigendom zijn van de gemeente.

Vraag 2
Waren of zijn de genoemde parkeerplaatsen onderdeel van het eigendom van de Protestantse Gemeente Voorburg? Zo nee, wiens eigendom betreft het?

Antwoord
Van het verharde voorterrein van de kerk aan de kant van de Rembrandtlaan waren de eerste 15 meter (gerekend vanaf het kerkgebouw) eigendom van de Protestantse Gemeente Voorburg. Compananny is van plan dit gebied in te richten als speelterrein. Het overig deel betreft gemeentegrond.

Vraag 3
Is er aangrenzend aan het perceel grond in eigendom van de gemeente welke gebruikt zou kunnen worden voor parkeergelegenheid? Zo ja, zijn er plannen die grond te benutten voor parkeergelegenheid voor compananny?

Antwoord
De groenzone tussen het kerkgebouw en de singel is ook eigendom van de gemeente. Het ligt niet voor de hand hierin parkeerplaatsen te realiseren.

Vraag 4
Wanneer treedt de gemeente in overleg met bewoners inzake hun zorgen over de toenemende verkeers- en parkeerdruk op de Rembrandtlaan?

Antwoord
Donderdagavond 11 april vond een door CompaNanny georganiseerd overleg plaats met een aantal buurtbewoners. Hierbij zullen ook ambtenaren van de gemeente aanwezig zijn om zo nodig voor verduidelijking te zorgen. Genoemde onderwerpen kunnen hierin besproken worden, voor zover dit niet belemmerd wordt door de lopende bezwaarprocedure.

Vraag 5
Is het college bereid een kopie van het gespreksverslag met daarin de overeengekomen besluiten en/of maatregelen uit het voorgenoemde overleg naar de raad te sturen?

Antwoord
De avond wordt georganiseerd door Compananny. Of er een verslag gemaakt wordt en of dit aan de raad wordt toegezonden is de keuze van de kinderopvangorganisatie en de betrokkenen. Gezien de aard van de bijeenkomst, waarin een zo vrij mogelijke gedachtewisseling wordt beoogd, is dit mogelijk niet gewenst. Over eventuele besluiten en/of maatregelen waarin de gemeente partij is kan
de raad geïnformeerd worden.